Name: Silvija

Surname/Last Name: Migles

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: migless@kbf.hrsilvija.migles@gmail.com

Born: 1978

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Social Teaching of the Church and Moral Theology

Function:

Degree: PhD in Theology at Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb (28 September 2011)

Professional and scholarly articles:

 • Stjepan BALOBAN – Silvija MIGLES, Socijalni nauk Crkve u katehetskoj formaciji u Hrvatskoj, u: Zbornik Milana Šimunovića. Djelatna Crkva, Kršćanska sadašnjost – Teologija u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 2008., 429-445.
 • Gordan ČRPIĆ – Silvija MIGLES, Ozračje povjerenja i orijentacija na opće dobro: kontekst supsidijarnog djelovanja u hrvatskom društvu, u: Bogoslovska smotra, 81 (2012.) 4, 875-912.
 • Silvija MIGLES, Interdisciplinarni dijalog i socijalni nauk Crkve, u: Bogoslovska smotra, 88 (2013.) 1, 15-35.
 • Silvija MIGLES, Ekologija i socijalni nauk Crkve, u: Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 8 (2013.) 2, 11-33.
 • Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj, Disertacija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2013.
 • Silvija MIGLES, „The Ecstasy of Action and Life“, u: Disputatio philosophica, 16 (2015.) 1, 143-158.
 • Silvija MIGLES, Socijalni nauk Crkve – mogućnost plodonosne suradnje. Socijalna dimenzija vjere u ekumenskom dijalogu, u: Edinost in dialog, 70 (2015.) 1-2, 13-27.
 • Silvija MIGLES, Socijalna dimenzija Deset riječi: bitni sadržaj vjerskoga odgoja za današnje vrijeme, u: Lađa, 11 (2016.) 4, 6-16.
 • Silvija MIGLES – Jurica GREGURIĆ, Doprinos kršćana izgradnji političke kulture, u: Riječki teološki časopis, 49 (2017.) 1, 81-123.
 • Silvija MIGLES, Žene i muškarci u Crkvi: mogućnosti ostvarenja istinske komunikacije i suradnje, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 711-734.
 • Silvija MIGLES, Social evil threatens the integral development of the human person and of the human society, u: Nova prisutnost, 16 (2018.) 3, 531-543.
 • Silvija MIGLES, Temelji moralno-etičke i socijalne izgradnje čovjeka i društva, u: Crkva u svijetu, 53 (2018.) 4, 602-626.