Name: Josip

Surname/Last Name: Oslić

Title: Full Prof.

E-Mail Address: oslicjos@kbf.hr 

Born: 1953

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Philosophical Anthropology, Ethics, Phenomenology, Hermeneutics and History of Contemporary Philosophy

Function: Head of the Department of Philosophy

Degree: PhD in Humanities Sciences, Philosophy Major at Theological Faculty University ‘Leopold-Franzens’ in Innsbruck (Austria) (29 October 1983)

Professional and Scholarly Articles: 

Books:

 • Utemeljenje etike kod Vladimira Solovjeva, »Biblioteka filozofskih istraživanja«, Zagreb, 1994. str. 160.
 • Izvor budućnosti. Fenomenološki i hermeneutički pristupi svijetu faktičnog životnog iskustva, »Demetra«, Zagreb 2002. str. 364.
 • Vjera i um. Neoskolastički i suvremeni pristupi, »Biblioteka filozofskih istraživanja«, Zagreb 2004. str. 297.

Articles published in domestic and foreign journals:

 • »Reevangelizacija i reinicijacija u našim kršćanskim i vjeronaučnim zajednicama«, u: Kateheza, Zagreb 13 (1991), br. 1, str. 42.-50.
 • »Kritički stav Crkve prema potrošačko-hedonističkom mentalitetu u društvu«, u: Kritičko-proročka uloga Crkve u ovom povijesnom trenutku, Zagreb 1992. str. 1-4.
 • »Filozofija religije Wilhelma Keilbacha i njezine metafizičke pretpostavke«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 60 (1/1996), str. 175.-189.
 • Isti: »Die Religionsphilosophie von Wilhelm Keilbach und ihre metaphysische Voraussetzungen«, u: Synthesis philosophica, Zagreb 21 (1/1996), str. 197.-214.
 • »Psihologija religije u djelu Vilima Keilbacha«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 66 (1/1996), str. 13.-36.
 • »Etički elementi u filozofiji religije kod Vilima Keilbacha«, u: Obnovljeni život, Zagreb 51 (4/1996), str 327.- 346.
 • »’Gdje Te mogu naći?’ Augustinovo faktično iskustvo vjere i njegovo značenje za Heideggerovu hermeneutiku fakticiteta«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 75 (4/1999), str. 769.-789.
 • Isti: »’Wo kann ich dich finden?’ Augustinische faktische Glaubenserfahrung und ihre Bedeutung für die Hermeneutik der Faktizität M. Heideggers«, u: Synthesis philosophica, Zagreb 29-30 (1/2 2000), str. 163.-187.
 • »Filozofija religije Vilima (Wilhelma) Keilbacha kao pokušaj opravdanja religijskoga pluralizma«, u: Otvorena pitanja hrvatske filozofije. Zbornik radova znanstvenog    skupaZagreb 23.-25. lipnja 1999., uredio: Pavo Barišić, Zagreb 2000. str. 407.-421.
 • »Izvor budućnosti, Platon-Augustin-Gadamer«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 9 (4/2000), str. 563.-581.
 • »Heideggerovi rani pristupi Pavlovu razumijevanju ‘prakršćanske religioznosti’«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 70 (1/2000), str. 65.-94.
 • Isti: »Heideggerov zgodnji pristop k Pavlovemu razumevanju ‘prakrščanske religioznosti’«, u: Phainomena, Ljubljana 10/35-36 (2001), str. 311.-342. 
 • »Etika Drugoga u Emmanuela Lévinasa«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 71 (1/2001),  str. 17.-54.
 • »Izvori i budućnost. Platon-Augustin-Gadamer«, u: Gadamer i filozofijska hermeneutika, priredili: Damir Barbarić i Tomislav Bracanović, Zagreb 2001. str. 65.-92.
 • »Sustavi vrednota u današnjem vremenu«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 71 (2-3/2001), str. 231.-259.
 • »Služenje pojedincu kao temelj ‘zbiljske politike’ Vaclava Havela«, u: Vrhbosnensia, Sarajevo 5 (1/2001), str. 179.-187.
 • »Drugi prije bitka. Lévinasova etička transformacija Husserlove i Heideggerove fenomenologije«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 81-82 (2-3/2001), str. 427-453.
 • »Etika Drugog u Emmanuela Lévinasa«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 71 (1/2001), str. 17.-54.
 • »Razumijevanje vremena kod Svetoga Augustina«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 80 (1/2001), str. 99.-111.
 • Isti: »Das Zeitverständnis bei Augustinus«, u: Synthesis philosophica, Zagreb 32 (2/2001), str. 201.-216.
 • »Lévinas, etičko, sveto…Uz temu«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 81-82 (2-3/2001) str. 393.-395.
 • »Predgovor«, u: Stjepan Zimmermann. Jaspersov Egzistencijalizam,  sv. 1., Zagreb 2002. str. IX-X.
 • »Zimmermannov neoskolastički pristup Jaspersovu egzistencijalizmu«, u: Život i djelo Stjepana ZimmermannaZbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 5. listopada 2000. u Hrvatskoj akademiji zanosti i umjetnosti. Zagreb 2002. str. 13.-31.
 • »Hildebrandova kritika egzistencijalne ili situacijske etike«, u: Obnovljeni život, Zagreb 57 (1/2002), str. 19.-39.
 • »Vjera i objava u djelu Pavla Vuk-Pavlovića«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 87 (4/2002 ), str. 717.-739.
 • Isti, u: Zbornik. Pavao Vuk Pavlović – Život i djelo, uredio: Pavo Barišić, Zagreb 2003. str. 211.-238.
 • »Vrijednosni odgovor u filozofiji Dietricha von Hildebrand«, u: Oči vjere. Zbornik u čast Josipa Ćurića SJ u povodu 75. obljetnice života, uredio: Anto Mišić, Zagreb 2002. str. 197.-228.
 • »Religija i znanost pred pitanjem o čovjeku«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 91 (4/2003 ), str. 893.-914.
 • »Politički um i princip pravednosti u kontekstu globalizacije«, u: Filozofska istraživanja,  Zagreb 92 (1/2004 ), str. 105.-120.
 • Isti, u: Demokracija i etika. Zbornik, uredio: Pavo Barišić, Zagreb 2005. str. 91.-109.
 • Isti: »Politische Vernunft und das Prinzip der Gerechtigkeit im Kontext der Globalisierung«, u: Syntesis philosophica, Zagreb 38 (2/2004 ), str. 439.-458.
 • »’Sachlichkeit’ u filozofskoj antropologiji Hansa-Eduarda Hengstenberga«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 93 (2/2004 ), str. 461.-480.
 • »Mit i kerigma. Pitanje demitologizacije k sebi dolazećeg uma«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 74 (3/2004 ), str. 705.-727.
 • »Transcendetalno-kritička pedagogija Erwina Hufnagela«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 75 (1/2005 ), str. 1.-30.
 • Isti, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 97(2/2005 ), str. 493-516.
 • »Solovjeva razmatranja o ‘teorijskoj filozofiji’«, u: Bogoslovska smotra Zagreb 75 (2/2005 ), str. 439.-464.
 • »Transcendentalno-hermeneutička antropologija Emericha Coretha«, u: Zbornik radova. Hermeneutika i fenomenologija, uredio: Željko Pavić, Zagreb 2004. str. 137.-162.
 • »Hermeneutika i fenomenologija. Uz temu«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 93 (2/2004), str. 441.-442.
 • »Josip Stadler prvi nositelj filozofske katedre na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu«, u: Vrhbosnensia, Sarajevo 9 (1/2005 ), str. 167.-174.
 • »Između moderne i postmoderne: filozofija na katoličkim bogoslovnim fakultetima u Hrvatskoj«, u: Zbornik u čast Franji Zenku u povodu 75. godišnjice života, urednice: Erna Banić-Pajnić i Mihaela Girardi-Karšulin, Zagreb 2006. str. 193.-218.
 • »Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića«, u: Filozofska istraživanja, Zagreb 106 (2/2007), str. 295.-305.
 • »Svemogući život i njegovo značenje kod Jakoba von Uexkülla«, u: Studia lexicographica, Zagreb 1 (1/2007) str. 173.-193.
 •  J. Oslić/D. Tolvajčić, »Odnos ‘filozofijskog vjerovanja’ i objavljene religije kod Karla Jaspersa«, u Bogoslovska smotra, Zagreb 77 (3/2007), str. 603.-625.
 • »Filozofija religije u 20. stoljeću«, u: Hrvatska filozofija u XX. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u palači Matice hrvatske 2.-4. ožujka 2006., urednici: Damir Barbarić i Franjo Zenko, Zagreb 2007. str. 127.-152.
 • »O važnosti studija filozofije na katoličkim učilištima«, u: Vrhbosnensia, Sarajevo  12 (2/2008) str. 399.-405.
 • »Temeljni aspekti filozofije religije kod Vladimira Solovjeva«, u: Diacovensia, Đakovo 11 (1/2010), str. 159.-175.
 •  J. Oslić/B. Pešić, »Egzistencija i (njezino) vrijeme«, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 82 (2/2012), str. 467.-483.
 • »Pozicioniranje ‘filozofije religije’ u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća«, u: Filozofska istraživanja Zagreb 129 (1/2013), str. 105.-122.  
 • »Humanizam otuđenoga čovjeka u djelu Gaje Petrovića«, u: Metodički ogledi, 20 (2/2013), str. 29.-50.
 • Isti, u: »Gajo Petrović, filozof iz Karlovca« Zbornik radova sa simpozija Gajo Petrović – lik i djelo, Karlovac, 12. travnja 2013., urednik: Lino Veljak , Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2014.
 • »Keilbachovo razumijevanje ‘eksperimentalne metode’ u psihologiji religije i tumačenje ‘religioznog iskustva’«, u: Prilozi o hrvatskoj neoskolatici, uredili: Ivan Šestak, Josip Oslić, Anto Gavrić, Zagreb 2014. str. 105.-114.
 • »Filozofija i duhovne znanosti«, u Filozofska istraživanja, 135 (3/2014), str. 279.-297.
 • Isti, u: Perspektive filozofije, uredili: Bruno Ćurko i Ivana Zagorac, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016. str. 113.-136.
 • »U susret Vjekoslavu Bajsiću«, u: Bogoslovska smotra 85 (1/2015), str. 25.-40.
 • »Die Probleme der Theologie mit der Philosophie«, u: Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. Zbornik radova, uredili: Josip Oslić, Alojz Ćubelić, Nenad Malović, Zagreb 2016. str. 181.-203.
 • J. Oslić/S. Horvat: »Kritička promišljanja Ante Matkovića o dijalogu neuroznanosti, teologije i filozofije po pitanju čovjeka« u: Riječki teološki časopis 48 (2/2016), str. 289.-307.
 • »Religija kao ‘osjećaj čiste ovisnosti’ o apsolutnom kod F. D. E. Schleiermachera« u: Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zbornik radova, uredili: Danijel Tolvajčić, Iva Mršić Felbar, Nenad Malović, Alojz Ćubelić, Zagreb 2018.
 • »Verstehen und Nichtverstehen in der praxisbezogen Hermeneutik Ludwig Wittgensteins«, u: Synthesis philosophica, Zagreb 64 (2/2017), str. 335.-348.