U četvrtak, 12. travnja 2018. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani VI. (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Katolička crkva o dijalogu s islamom: pogled unatrag, izazovi i perspektiva Borka Jurčevića, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, predsjednik; prof. dr. sc. Ivica Raguž, mentor-član; dr. sc. Davor Šimunec, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na V. redovitoj sjednici, održanoj dana 22. veljače 2018. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Plakat