Ime: Silvija

Prezime: Migles

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: migless@kbf.hr; silvija.migles@gmail.com

Telefon/mobitel: + 385 1 4890 439

CROSBI: Silvija Migles

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 31. svibnja 1978. godine u Varaždinu. Osmogodišnju školu pohađala je u Remetincu (1984. – 1988.) i u Novom Marofu (1988. – 1992.), a srednjoškolsko obrazovanje i zanimanje ekonomista stekla je u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec (1992. – 1996.).

Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1996., a diplomirala 2003. godine. U razdoblju od 2001. do 2005. godine poučavala je katolički vjeronauk i aktivno sudjelovala u pastoralno-katehetskom radu. U akad. god. 2002./2003. upisala je poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, II. ciklus, IV. specijalizaciju u moralnoj teologiji. Akademski stupanj magistra znanosti postigla je 2. srpnja 2008., a 28. rujna 2011. godine obranila je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju s naslovom Teološka misao Marijana Valkovića u razvoju crkvenog i društvenog života u Hrvatskoj.

Od 2005. do 2011. godine zaposlena je u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta pri Katedri socijalnog nauka Crkve KBF-a, a od 2011. godine u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta pri istoj Katedri. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 11. srpnja 2013., a u znanstveno-nastavno zvanje docenta je izabrana 22. travnja 2015. godine.

Od akad. god. 2008./2009. kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave na tri studijska smjera KBF-a pri Katedri socijalnog nauka Crkve i Katedri moralne teologije. Sudjelovala je u znanstveno-istraživačkim projektima prof. dr. sc. Stjepana Balobana: „Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu“ (0203007) i „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ (203-1941533-0732). Suradnik je na znanstveno-istraživačkom projektu „Europsko istraživanje vrednota“ (EVS-2017.).

Održala je više predavanja na znanstvenim skupovima u domovini i inozemstvu sa temama iz socijalno-etičkog područja pod interdisciplinarnim vidom.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Posebna moralna teologija II

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Socijalni nauk Crkve
Socijalni nauk Crkve u vjeronauku i katehizaciji

Stručni studij Teologije:

Osnovna moralna teologija
Socijalni nauk Crkve

Izborni kolegij:

Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika

Seminar:

Aktualnost socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj
Socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj nakon 1990. godine

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Stjepan BALOBAN – Silvija MIGLES, Socijalni nauk Crkve u katehetskoj formaciji u Hrvatskoj, u: Zbornik Milana Šimunovića. Djelatna Crkva, Kršćanska sadašnjost – Teologija u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 2008., 429-445.
 • Gordan ČRPIĆ – Silvija MIGLES, Ozračje povjerenja i orijentacija na opće dobro: kontekst supsidijarnog djelovanja u hrvatskom društvu, u: Bogoslovska smotra, 81 (2012.) 4, 875-912.
 • Silvija MIGLES, Interdisciplinarni dijalog i socijalni nauk Crkve, u: Bogoslovska smotra, 88 (2013.) 1, 15-35.
 • Silvija MIGLES, Ekologija i socijalni nauk Crkve, u: Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 8 (2013.) 2, 11-33.
 • Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj, Disertacija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2013.
 • Silvija MIGLES, „The Ecstasy of Action and Life“, u: Disputatio philosophica, 16 (2015.) 1, 143-158.
 • Silvija MIGLES, Socijalni nauk Crkve – mogućnost plodonosne suradnje. Socijalna dimenzija vjere u ekumenskom dijalogu, u: Edinost in dialog, 70 (2015.) 1-2, 13-27.
 • Silvija MIGLES, Socijalna dimenzija Deset riječi: bitni sadržaj vjerskoga odgoja za današnje vrijeme, u: Lađa, 11 (2016.) 4, 6-16.
 • Silvija MIGLES – Jurica GREGURIĆ, Doprinos kršćana izgradnji političke kulture, u: Riječki teološki časopis, 49 (2017.) 1, 81-123.
 • Silvija MIGLES, Žene i muškarci u Crkvi: mogućnosti ostvarenja istinske komunikacije i suradnje, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 711-734.
 • Silvija MIGLES, Social evil threatens the integral development of the human person and of the human society, u: Nova prisutnost, 16 (2018.) 3, 531-543.
 • Silvija MIGLES, Temelji moralno-etičke i socijalne izgradnje čovjeka i društva, u: Crkva u svijetu, 53 (2018.) 4, 602-626.