Ime: Jasna

Prezime: Šego

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: jasna_sego@hotmail.com

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Jasna Šego

Životopis:

Rođena je 20. listopada 1964. godine u Slavonskom Brodu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Hrvatski jezik i književnost diplomirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirala 2000. godine temom „Interkulturalnost tetralogije Irene Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, Berlinski rukopis, Dora, ove jeseni“ te doktorirala 2009. godine temom „Ženski lik u hrvatskom romanu 19. stoljeća“. Na Institutu za teološku kulturu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekla je zvanje teologinje 2004. godine.

Kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti radila je u Gimnaziji Matije Mesića u Slavonskom Brodu (od 1991. do 1995.), u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (od 1995. do 1996.), Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu (od 1996. do 1997. i od 1999. do 2001.), u Aucklandu na Novome Zelandu (od 1989. do 1990.) te na Odsjeku slavistike Sveučilišta u Torontu (od 1997. do 1999.), na kojemu je radila i kao lektorica.

Na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je u od 4. listopada 2001. Honorarno je predavala Retoriku na Hrvatskim studijima (od 2007. do 2010.), a Retoriku i govornu kulturu nastavnika (također honorarno) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2008. do 2012.). Povremeno surađuje u emisiji Hrvatske televizije „Navrh jezika“. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja retorike, hrvatskoga jezika i književnosti. Od 2012. pročelnica je Odjela za jezikoslovlje Matice hrvatske. Bavi se književnim, jezičnim i retoričkim temama te suodnosom književnosti i teologije. 12. srpnja 2012. posljednji je put izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nastava:

Studij Religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti:

Retorika s metodikom stvaralačkog izražavanja
Književni i religijski svijet

Obvezno-izborni kolegiji:

Retorika
Religijske teme u svjetskoj književnosti

Izborni kolegiji:

Ženski lik u hrvatskoj književnosti
Religious themes in literature

Poslijediplomski studij:

Recepcija Biblije u hrvatskoj književnosti

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

Kako postati uspješan govornik. Priručnik retorike za učenike i studente, Profil, Zagreb, 2005.

Hrvatski jezik, izražavanje i književnost III (u suautorstvu s J. Vignjević i M. Znika), udžbenik, vježbenica i priručnik za nastavnike za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola, Profil, Zagreb, 2003.

Božićna nadahnuća. Antologija božićnih tekstova s metodičkom obradom (u suautorstvu s I. Popovački), Glas Koncila, Zagreb, 2009.

Punishment for Curiosity, Reward for Courage. Selected Woman Literary Characters in Croatian Patriarchal Culture, Croatian Studies, Macquarie University, Sydney, 2018.

Eros, philia, agape. Ljubav u odabranim književnoumjetničkim djelima i u biblijskim tekstovima (u suautorstvu s J. Anićem), Zagreb, 2018.

Članci:

The Speech of Youth – Language Identity of Students of the University of Zagreb, Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Volume 4, 2010, 83-98., published at: http//www.science-journals.eu.

Taj agresivni reklamnokultni svijet. Invazija promidžbenih poruka i mogućnost uređenja nemarkiranog prostora, u: D. Labaš (ur.), Mediji i društvena odgovornost. Zbornik radova znanstvenoga Okruglog stola s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2010., 163-209.

Utjecaj okoline na govornokomunikacijsku kompetenciju djece: jezične igre kao poticaj dječjemu govornom razvoju, Govor. Časopis za fonetiku, god. XXVI, br. 2, Zagreb, 2009., 119-149.

Lingvostilističke značajke i funkcije molitvenog izraza za djecu i dječjega molitvenog izraza, u: V. Šimović, A. Bežen, D. Pavličević-Franić (ur.), Zbornik radova znanstvenoga skupa Rano učenje hrvatskoga jezika 1. Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007., 241-249

Obrazovanje za medije – doprinos medijskoj kompetentnosti i kulturi odgovornosti, u: D. Labaš (ur.), Novi mediji – nove tehnologije – novi moral. Zbornik radova Okruglog stola s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2009.,  61-77.

The Contemporary Concept of Teaching the Croatian Language, Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Volume 5, 2011, 216-228., published at: http//www.science-journals.eu, ISSN 1313-2547

Trendseteri spikaju hrengleski, u: D. Labaš (ur.), Komunikacija i mediji u krizi. Zbornik radova znanstvenoga kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2011.,  57-87;

Zazvao si nas imenom hrvatskim. Promišljanja o hrvatskome identitetu, u: B. V. Mandarić – R. Razum (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Zagreb, 2011: Glas Koncila, 159-183.

O ženama u „Viencu“ i o liku učiteljice u trima književnim tekstovima 19. stoljeća, „Kroatologija“, god. 2, br. 2, Zagreb, 2011., 141-161

Biblijski temelji u odabranim pjesmama Kranjčevića, Šimića i Ujevića (u suautorstvu s A. Volenikom), „Obnovljeni život“, god. 67, br. 3, Zagreb, 2012., 369-385.

Egzistencijalni, duhovni i eshatološki obzori Viktora Vide, „Kroatologija“, god. 6, br. 1-2, Zagreb, 2016., 260-277.

Vjera i kušnje Sudetina i Šimićeva lirskoga subjekta pred izazovima patnje i smrti (u suautorstvu s N. Palcem), „Crkva u svijetu“, br. 2, Zagreb, 2017., 249-266.

Religiozni motivi u stvaralaštvu Antuna Gustava Matoša, Milana Begovića i Vladimira Nazora (u suautorstvu s K. Žižekom), „Croatica Christiana Periodica“, br. 80, Zagreb, 2017., 207-222.

Važnost učenja i podučavanja retorike u 21. stoljeću, Izazovi nastave hrvatskoga jezika. Zbornik radova, Školska knjiga, Zagreb, 2017., 74-84.

Socijalni, religiozni i domoljubni motivi u pjesništvu Vinka Nikolića, „Kroatologija“, god. 8, br. 1-2, Zagreb, 2018., 78-97.

Kranjčevićev lirski subjekt – zanesenjak i vjernik, nemirnik i skeptik, kritik i ironik, Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju!. Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnoga simpozija, Senj, 2018., 151-158.