Ime: Ante

Prezime: Bekavac

Titula: dr. sc.

e-mail adresa: antebekavac@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 291 19 30

CROSBI: Ante Bekavac

Životopis:

Ante Bekavac rođen je 12. studenog 1973. godine u Tomislavgradu, BiH, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju i Ljubuškom 1995. godine. Filozofsko-teološki studij završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata upisao je 2011. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine zaposlen je kao asistent pri Katedri moralne teologije. Magistrirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine s temom Istraživanje suvremenog stanja moralnih izvora kao izazova moralnoj teologiji nadahnutoj koncilskom obnovom (Exploring the Contemporary State of Moral Sources as Challenge of Moral Theology Inspired by the Renewal Requierd by Vatican II).

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Ante Bekavac, Željko Mardešić i Drugi vatikanski koncil, u: Nova prisutnost, 9 (2011.), 2, 461-476.

Ante Bekavac, Ivan Supičić, Za univerzalni humanizam – prema potpunoj čovječnosti (Recenzija, Prikaz), u: Obnovljeni život, 68 (2013.), 4, 560-561.

Ante Bekavac, Između ljudskosti i virtualnosti – zaboravljena istina, u: Hercegovina franciscana, 9 (2013.), 9, 105-119.

Ante Bekavac – Franjo Podgorelec, Suvremeni izazovi globaliziranog svijeta. Antropološko-ekološka kriza, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.), 2, 349-366.

Ante Bekavac – Tomislav Puljić, Emotivizam u moralnoj filozofiji i krjepost kao kršćanski odgovor, u: HUM, 9 (2014.), 303-322.

Ante Bekavac, Čovjek u procjepu vrijednosti i njihova posredovanja – obitelj i medij, u: Hercegovina franciscana, 11 (2015.), 11, 108-136.