Ime: Ante

Prezime: Crnčević

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: ante.crncevic@zg.t-com.hr; ante.crncevic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 421

CROSBI: Ante Crnčević

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 4. studenoga 1966. u Metkoviću. Osnovno školovanje pohađao je u Metkoviću od 1973. do 1981., a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju od 1981. do 1985. Filozofsko-teološki studij upisao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj 1986., a završio ga na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij liturgijskih znanosti pohađao je od 1994. na »Pontificio Ateneo S. Anselmo – Facoltà di Sacra Liturgia« u Rimu. Na tom učilištu 3. lipnja 1999. obranio je doktorsku disertaciju na temu Induere Christum. Le espressioni rituali e le interpretazioni teologico-simboliche della vestizione battesimale nella tradizione liturgica.

28. rujna 2001. izabran je u suradničko naslovno zvanje višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane liturgike. Od 11. veljače 2002. zaposlenik je Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent u svojstvu znanstvenog novaka. 16. srpnja 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri liturgike na mandat od pet godina. 17. rujna 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora na Katedri liturgike na istom Fakultetu. Na Filozofsko-teološkom studiju, Studiju religijske pedagogije i katehetike i Studiju crkvene glazbe te na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Katoličkom bogoslovom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj je više obvezatnih i izbornih kolegija i seminara. Godine 2007. izabran je za pročelnika Katedre liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mandat od 5 godina, a reizabran god. 2013. i 2018. Predstojnik je Instituta za crkvenu glazbu na matičnome Fakultetu od 2017. Pročelnik je Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral i urednik liturgijsko-pastoralnog lista Živo vrelo od 2005.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Osnove liturgike
Liturgijska sakramentologija

Studij religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti:

Teologija liturgijskih slavlja
Liturgijsko vrijeme i prostor
Liturgijska ikonologija i ikonografija
Povijest kršćanske arhitekture

Studij crkvene glazbe:

Osnove liturgike
Glazbeno oblikovanje liturgijskih slavlja

Izborni kolegiji:

Liturgija i tijelo
Liturgijska arhitektura

Seminar:

Sakrament sv. reda. Liturgijske slike svećeničke službe

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Induere Christum. Rito e linguaggio simbolico-teiologico della vestizione battesimale, (Bibliotheca “Ephemerides liturgicae”, Subsidia 108) CLV – Edizioni liturgiche, Roma 2000. [562 str.]

Sklad u raznolikosti liturgijskih službi, Bogoslovska smotra 72(2002), 335-365.

Die Mystagogie des liturgischen Raumes. “Locus liturgicus” als “locus theologicus”, u: J. Klarić [ur.], Liturgijska mistagogija – stari put trajne obnove / Die liturgische Mystagogie – ein alter Weg der permanenten Erneuerung, Pastorale Jahrestagung, Untermarchtal, 8. – 11. 10. 2001., Kroatenseelsorge in Deutschland, Frankfurt 2002, 187-206.

Mystagogie der liturgischen Zeit. Liturgische Zeit als Rhytmisierung der Erlösung, u: J. Klarić [ur.], Die liturgische Mystagogie – ein alter Weg der permanenten Erneuerung / Liturgijska mistagogija – stari put trajne obnove  Pastorale Jahrestagung, Untermarchtal, 8. – 11. 10. 2001., Kroatenseelsorge in Deutschland, Frankfurt 2002, 207-223.

Poimanje bogoslužja u djelu ‘Liturgia romana’ o. Alekse Benigara, u: B. Duda [ur.], Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, [ISBN 953-11-0075-6], Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004., 95-105.

Liturgijska obnova u svjetlu poslijesaborskih smjernica, Bogoslovska smotra 75(2005), br. 3, 745-766.

Liturgijski obred u susret s neliturgijskim iskustvima. Liturgijska kriteriologija i zahtjev vremena, Bogoslovska smotra 74(2004), br. 2.

Baptisterij episkopalnoga centra u Saloni u liturgijsko-teološkom kontekstu, u: J. Dukić, S. Kovačić, E. Višić-Ljubić [ur.], Salonitansko-splitska Crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, [ISBN: 978-953-256-021-3], Crkva u svijetu, Split 2008., 331-349.

Inicijacijska dinamika sakramenta krštenja, Bogoslovska smotra 79(2009), br. 3, 501-521.

Na vrelu liturgije. Polazišta za slavljenje i življenje liturgije Crkve, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb 2009. (koautorstvo s Ivanom Šaškom)

Liturgijske slike prezbiterske službe, u: Diacovensia,  18(2010) br, 2., 279-290.

Liturgijsko u liturgijskoj glazbi, u: Sveta Ceclija, 2011, br. 3-4, 3-8.

Le souffle hymnique de l’Église. »Veni Creator Spiritus«: le souffle de l’Esprit dans la liturgie, u: Communio, 36(2011), br. 1-2, 85-104.

Utjecaji na preobrazbe kršćanske liturgijske arhitekture do 20. stoljeća, u: Prostor 19(2011) br. 2283-295. (koautorstvo sa Zoranom Sokol-Gojnik i Mladenom Šćitarocijem)

Pred liturgijskim slavljem. Odgovori na najčešća liturgijska pitanja, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb 2011. (koautorstvo s Ivanom Šaškom)

La forme rituelle de la foi, u: Communio 38(2013) br. 2., 30-39.

Concilium Tridentinum i liturgijska reforma. Prijekoncilska liturgijska nastojanja i recepcija poslijekoncilske obnove, u: Romana Horvat (ur.), Tridentska baština: katolička obnova i katolička konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa (Zagreb, 6. – 7. 12. 2013.), Matica Hrvatska – Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 2016., str. 31-42.

Okvir za sliku barokne umjetnosti: poslijetridentska liturgija i duhovnost, u: Neizliječeni sveci. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na polikromiranim drvenim skulpturama iz fundusa Dijecezanskog muzeja Zagrebačke nadbiskupije, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 2016.