Rođen je 4. studenoga 1966. u Metkoviću. Osnovno školovanje pohađao je u Metkoviću od 1973. do 1981., a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju od 1981. do 1985. Filozofsko-teološki studij upisao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj 1986., a završio ga na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij liturgijskih znanosti pohađao je od 1994. na »Pontificio Ateneo S. Anselmo – Facoltà di Sacra Liturgia« u Rimu. Na tom učilištu 3. lipnja 1999. obranio je doktorsku disertaciju na temu Induere Christum. Le espressioni rituali e le interpretazioni teologico-simboliche della vestizione battesimale nella tradizione liturgica.

28. rujna 2001. izabran je u suradničko naslovno zvanje višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane liturgike. Od 11. veljače 2002. zaposlenik je Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent u svojstvu znanstvenog novaka. 16. srpnja 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri liturgike na mandat od pet godina. 17. rujna 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora na Katedri liturgike na istom Fakultetu. Na Filozofsko-teološkom studiju, Studiju religijske pedagogije i katehetike i Studiju crkvene glazbe te na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Katoličkom bogoslovom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj je više obvezatnih i izbornih kolegija i seminara. Godine 2007. izabran je za pročelnika Katedre liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mandat od 5 godina, a reizabran god. 2013. i 2018. Predstojnik je Instituta za crkvenu glazbu na matičnome Fakultetu od 2017. Pročelnik je Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral i urednik liturgijsko-pastoralnog lista Živo vrelo od 2005.