Ime: Ivan

Prezime: Bodrožić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: ivan.bodrozic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 489 04 25

Adresa osobne web stranice: www.patrologija.com

Životopis:

Ivan Bodrožić rođen je u Svibu 20. kolovoza 1968. Osnovnu školu pohađao je u Svibu (6 razreda) i Splitu (7. i 8.) od 1975. do 1983. U Splitu je 1987., uspješno položivši maturu, završio i Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Dvije godine filozofsko-teološkog studija pohađa na Teologiji u Splitu (ak. god. 1987/8. i ak. god. 1989/90.), a ostatak u Rimu na Sveučilištu Santa Croce gdje je i diplomirao u veljači 1994. Od 1994. do 2000. studirao je na Patrističkom institutu Augustinianum u Rimu gdje je u lipnju 2000., nakon uspješno obranjene radnje Predestnacije u Komentaru na Ivanovo Evanđelje svetog Augustina (Predestinazione nel Commento al Vangelo di san Giovanni di sant’Agostino) stekao naslov doktora teologije i patrističkih znanosti.

Od 2002. započinje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu predavati honorarno latinski jezik, a 15. siječnja 2004. odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a u Splitu izabran je za naslovnog docenta. 13. listopada 2005. izabran je na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta pro Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka. Od veljače 2007. imenovan je v.d. nositeljem pročelnika katedre, a od rujna 2007. i pročelnikom iste. Odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja od 16. prosinca 2009. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a od 1. ožujka 2010. redoviti je zaposlenik KBF-a Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka, te je od studenoga 2010. izabran i za pročelnika. Matični odbor za područje humanističkih znanosti izabrao ga je 16. siječnja 2014. u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, a odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja od 22. travnja 2015. reizabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Nastava :

Filozofsko-teološki studijski smjer:

Uvod u misterij Krista i povijest spasenja

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Patrologija

Stručni studij Teologije:

Povijest kršćanskog učenja

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Objavljene knjige:

 1. Svećeniče, upoznaj svoje dostojanstvo, Crkva u svijetu, Split 2005. str. 121.
 2. Euharistija od povijesti do vječnosti, Glas koncila, Zagreb 2002. str. 262.
 1. Svjedočanstva vjere. Aktualne teme iz ranog kršćanstva, Split, Crkva u svijetu, Split, 2013.
 2. Nazaretska Djevica uzor kršćanskoga života, Split, 2015.

Objavljena poglavlja u knjigama:

 1. Preghiera nei Padri latini dei secoli IV e V, in Preghiera nei Padri dei secoli IV e V,Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica / Diretto da Salvatore A. Panimolle ; 53, Borla, Roma 2009, 50-137.  (poglavlje u knjizi)
 2. Il regno di Dio in s. Girolamo e s. Ilario, u: Dizionario di spiritualità biblico-patristica vol. 58: Regno di Dio nei Padri della Chiesa (ur. Salvatore Panimolle), Roma 2011., str. 110-205. (poglavlje u knjizi)
 3. La sapienza in sant’Ilario e, san Girolamo, u: Dizionario di spiritualità biblico-patristica : La sapienza nei Padri della Chiesa. I (ur. Salvatore Panimolle),vol. 65, Roma 2013., 220-296.
 4. La sapienza in sant’Agostino, u: Dizionario di spiritualità biblico-patristica : La sapienza nei Padri della Chiesa. II (ur. Salvatore Panimolle),vol. 66, Roma 2014., 113-152.

Znanstveni članci:

 1. «Vjera» između prvog i drugog stoljeća, u: U križu je spas. Zbornik u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića, Split 1997., str. 221-240.
 2. Ancora sulla data del Libellus di Leporio, u: Augustinianum, 2 (1998), str. 385-412.
 1. L’uso della 1 Pt nella polemica antiariana in Fulgenzio di Ruspe, u: Atti del VI simposio di Tarso su s. Paolo Apostolo, Roma 1999, str. 229-251.
 2.  Sadržaj, temelj i značenje euharistije u djelima Marka Marulića, Colloquia Maruliana XIII, Književni krug, Split 2004., str. 131-148.
 3. Crkva-nacija-država, Nova prisutnost 1, 1-2 (2003), str. 257-264.
 4. Lik Antikrista u Instituciji, Colloquia Maruliana XVI (2007), str. 87-106.
 5. Vjerski običaji Zabiokovlja u službi očuvanja identiteta, u koautorstvu s prof. Elzom Jurun i prof. Snježanom Pivac, u: Zavičajna baština, HNOS i kurikulum, Književni krug Split, Split, 2007., str. 106-122.
 6. Učiteljska odgovornost u svjetlu Augustinova djela De magistro, CuS 42(2007)3, str. 482-504.
 7. Benedikt XVI. i apostolska pobudnica Sacramentum caritatis. Glavne hermeneutske odrednice, Služba Božja 47(2007)4, str. 381-408.
 8. Augustinov hod od ljubavi prema filozofiji do filozofije ljubavi, Filozofska istraživanja 107 God. 27 (2007), sv. 3 (581-593).
 9. Tropologija brojeva u Marulićevom djelu De humilitate, Colloquia Maruliana XVII (2008), str. 221-245.
 10. Eshatologija salonitanske kršćanske zajednice, u: Salonitansko-splitska Crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, Crkva u svijetu, Split, 2008., str. 261-274.
 11. Hodočašća kao način zbližavanja kršćana u Europi, u: Teologija i Crkva u procesima europskih integracija. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa u Splitu, 25. i 26. listopada 2007., Crkva u svijetu, Split, 2008., str. 199-228.
 12. Jeronimov utjecaj na Marulićev opis četvorice Evanđelista u djelu De humilitate et gloria Christi, CM XVIII (2009.), 249-264.
 13. La dignita’ della donna tra le leggi imperiali e il cristianesimo nel pensiero di san Girolamo, u: Studia Ephemeridis Augustinianum 114, Roma 2009, str. 463-475.
 14. Hodočasničke značajke Međugorja za Zabiokovlje, u: Zavičajna baština – komparativna prednost i temeljnica održivog razvoja Zabiokovlja, Književni krug, Split 2009., str. 301-316.
 15. San Girolamo e la disputa sulla superiorita’ tra il sacerdozio e il diaconato, Studia Ephemeridis Augustinianum 117, Roma 2010., str. 399-412.
 16. Kršćanstvo kao filozofija. Poimanje prve Crkve u misli Josepha Ratzingera, u: “Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulssus”, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijana Mandaca prigodom 70. obljetnice života, Split, 2010. 267-287. Članak je u koautorstvu s Tonijem Plenkovićem.
 17. Odnos kršćanstva i filozofije u misli Josepha Ratzingera, u: Teologijom svjedočiti i naviještati, Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb, 2010. 129-146. Članak je u koautorstvu s Tonijem Plenkovićem.
 18. Kršćanska vjera i helenistička kultura: između susreta i sraza, blagoslova i izazova, u: Bogoslovska smotra 81 (2011.) 3, 607-628.
 1. Poimanje obitelji u misli Ivana Merza, u: Obnovljeni život 66 (2011.) 3, 325-341.
 2. Hilarije iz Poitiersa i Datirana sinoda, u: Diacovensia 19 (2011.) 1, 29-46.
 3. Odgojna cjelovitost pojedinca i obitelji u službi cjelovitog razvoja Zabiokovlja, u: Cjelovitost Zabiokovlja. Pluridisciplinarni pristup, Anđelko Mrkonjić – Davorin Medić (ur.), Mostar, 2011., 260-286. (rad je u koautorstvu s A. Čondićem i M. Parlovom)
 1. Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj Drugoj poslanici Katarini Obirtića, u: Bogoslovska smotra 82 (2012.) 2, 263-283.
 2. Klement Aleksandrijski i prihvaćanje grčke filozofije u Aleksandrijskoj Crkvi koncem 2. stoljeća, Vrhbosnensia 16 (2012.) 2, 291-306.
 3. Non recipit mendacium veritas, nec patitur religio impietatem. La reazione di Ilario di Poitiers contro la legislazione dell’imperatore Costanzo, u: Studia Ephemeridis Augustinianum 135 (2013.), 521-533.
 4. Pojam prijateljstva u misli sv. Augustina, Communio 39 (2013.)117, 16-31.
 5. Uloga čina vjere u Augustinovu obraćenju, Diacovensia 21 (2013.) 2, 267-283.
 6. Jeronimovo pobijanje Marciona i marcionita u Tumačenju Pavlovih poslanica, u: Da istina Evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2014., 401-421. (Rad u koautorstvu s Denisom Maslovom)
 7. Bitni teološki elementi životopisȃ sv. Dujma objavljenih u Farlatijevu Illyricum sacrum, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u splitu od 26. do 27. Rujna 2011., Split, 2014., 139-161.
 8. Il cristianesimo come religio divina nel pensiero di sant’Ilario di Poitiers, Vox Patrum 34 (2014) 61, 195-208.
 9. Odnos vjere i razuma u kasnoantičkome svijetu, u: Adolf Polegubić – Boris Vulić (ur.), Zapad, vjera i razum, Frankfurt am Main, 2015., 11-40.
 10. Teologija o vjeri i razumu Ivana Pavla II. prema enciklici Fides et ratio, u: Adolf Polegubić – Boris Vulić (ur.), Zapad, vjera i razum, Frankfurt am Main, 2015., 91-124.
 11. Koncil u životu Crkve, u: Zbornik radova – “50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila 1962.-2012.”, T. Matulić – M. Cifrak – R. Razum – N. Malović – A. Filić (ur.), Zagreb, 2015., 41-59.
 12. Srećko Badurina (1930.-1996.), biskup trećoredac, svjedok vjere i znak vremena, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, 47 (2016) 1, 297-308.
 13. O Bogu posvećenom životu u patristici. Prikaz povijesnog razvoja i duhovnosti, Diacovensia 23 (2016) 4, 425-440.