Ime: Juro (Jure)

Prezime: Zečević-Božić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: jure.zecevic.bozic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 99 877 77 58

CROSBI: Juro Zečević-Božić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 21. kolovoza 1958. godine u Gornjem Zoviku. Osnovnu školu završio je u Drenovcima 1972. godine, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1976. godine. Teologiju je studirao u Zagrebu i Beču, gdje je 1984. godine postigao magisterij iz duhovne teologije i 1989. godine doktorat iz ekumenske teologije. Prve redovničke zavjete polaže 1981. godine u Redu bosonogih karmelićana (OCD), a za svećenika je zaređen 1985. godine.

U Redu obnaša dužnosti: prior Karmelićanskoga samostana Gospe od Karmela u Splitu (1987.-1993.); župnik župe Kamen u Splitu (1990.-1993.); provincijalni savjetnik (1993.-1996., 2002.-2008., 2017.-2019.); savjetnik u karmelićanskom samostanu u Remetama (1993.-2005.. i 2008.-2016.); prefekt studija (1996.-2011.); tajnik Provincije (1996.-1999., 2008.-2011.); član „odgojne skupine“ (1993.-2016.); provincijalni delegat za klauzurne karmelićanke (1999.-2010. i 2013.-2014.); duhovni asistent Udruge samostana Bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj i BiH (2002.-2015.); duhovni asistent Zajednice karmelskih laika Božanskog srca Isusova (2005.-2009.), itd.

Predstojnik je Instituta za ekumensku teologiju i dijalog Juraj Križanić Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2000.-2019.); pročelnik Katedre za ekumensku teologiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2000.-2019.); voditelj specijalizacije u ekumenskoj teologiji na poslijediplomskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2019.); član Vijeća Sustavnog studija duhovnosti (2006.-2016.); član Povjerenstva za nagrađivanje studenata Sustavnog studija duhovnosti u Zagrebu (2006.-2016.); tajnik Vijeća za ekumenizam i dijalog Hrvatske biskupske konferencije (1997.-2019.); predsjedatelj Ekumenskog koordinacijskog odbora Crkava u Hrvatskoj (1998.-2016.); koordinator Susreta visokih predstavnika vjerskih zajednica u RH (2001.-2016.); član izvršnog odbora Hrvatskog biblijskog društva (1999.-2019.); član „Europskog društva za katoličku teologiju“ (2006.-2019.) te član Predsjedništva Hrvatske sekcije istoga društva (2014.-2016.); član „Societas Oecumenica“ (2000.-2019.); tajnik Konferencije profesora teologije (1999.-2000.); tajnik međunarodnoga znanstvenog Simpozija profesora teologije (1999.-2008.); izvršni urednik časopisa „Poslušni Duhu“ Instituta za ekumensku teologiju i dijalog (2012.-2016.); član međunarodnog uredničkog savjeta revije „Edinost in dialog“ Instituta za ekumensku teologiju i međureligijski dijalog pri Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2014.-2016.); urednik Karmelskog vjesnika (1996.-1999.; 2008.-2011.); član uredništva časopisa „Otac Gerard“ (2009.-2012.); član uredništva (2004.-2016.), izvršni urednik (2010.-2011.) te glavni urednik (2011.-2016.) Karmelskih izdanja; sudjelovao u međunarodnom istraživačkom projektu „Aufbruch“; nagrađen nagradom „Bischof DDr. Stefan Laszló – Preis“ (1990.); dodijeljeno mu je Priznanje Udruge za vjerske slobode „za naročiti doprinos promicanju pravednosti, mira, jedinstva i vjerske slobode u našem društvu“ (2007.) itd.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i na Teološko-katehetskom Institutu u Splitu predavao je ekumensku teologiju i istočno bogoslovlje (1990.-1993.), iste predmete drži i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1993.-2019.), kao i istočnu liturgiku i ikonografiju (1997.-2018.), na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta predaje ekumensku teologiju (1999.-2018.), na Institutu za kršćansku duhovnost Katoličkog bogoslovnog fakulteta duhovnost istočnih crkava (1991.-2004.), ekumensku teologiju (2003.-2005.), istočnokršćansku i protestantsku duhovnost (2004.-2005.) te na diplomskim i poslijediplomskim studijima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu vodi niz predmeta, seminara, diplomskih, licencijatskih i doktorskih radova itd.

Predavao je i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu, Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu Westfalskog Sveučilišta u Münsteru itd.

Autor više knjiga i suradnik u brojnim domaćim i stranim časopisima.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Ekumenska teologija
Istočno bogoslovlje

Obvezno-izborni kolegij:

Konfesiologija

Poslijediplomski studij:

Teologija ekumenizma
Geneza ekumenskog pokreta
Pravoslavna teologija i jedinstvo crkve
Teološko iščitavanje ikona
Hrvatski protestantizam
Relevantni ekumenski dokumenti i literatura (seminar)
Teologija i praksa „Isusove molitve“ (seminar)

Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove – Zagreb:

Istočna teologija
Ekumenska teologija

Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik – Diplomski sveučilišni studij protestantske teologije u Zagrebu:

Pravoslavlje

Sustavni studij duhovnosti – Zagreb:

Duhovnost kršćanskog istoka
Duhovnost protestantskih Crkava
Vježba Božje prisutnosti
Komparativna duhovnost

Studij „Teologija posvećenog života“ – Zagreb:

Posvećeni život u istočnim Crkvama

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Jure ZEČEVIĆ, Nicolas Herman – Leben und Werk. Eine Studie über Bruder Lorenz von der Auferstehung, u: Teresianum (Roma), xxxv(1984), Fasc.I., 231-246;

Jure ZEČEVIĆ, Einwohnung Gottes bei Bruder Lorenz, u: Christliche Innerlichkeit (Mariazell-Innsbruck-Wien), XXIV(1989), br. 1, 14-21;

Jure ZEČEVIĆ, Die Autokephalieerklärung der Makedonischen Orthodoxen Kirche, Würzburg 1994;

Jure ZEČEVIĆ, Nastanak, povijest i smisao tjedna molitve za jedinstvo kršćana, u: Bogoslovska smotra, br. 2/1995, 229-236;

Jure ZEČEVIĆ, Lik i djelo službenice Božje Marije Petković s ekumenskog motrišta, u: Marija Propetog Isusa Petković, službenica Božja (Zbornik), Zagreb 1996, 102-127;

Jure ZEČEVIĆ, Multikonfesionalnost hrvatskoga društva i ekumenska nastojanja Katoličke Crkve u Hrvata do domovinskog rata, u: Ranjena Crkva u Hrvatskoj. Uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj (1991.-1995.), Zagreb 1996, 17-30;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenska i dijaloška otvorenost Katoličke Crkve u Hrvata, u: F. Prcela (priredio) Dijalog, Zagreb-Düsseldorf 1996, 289-308;

Jure ZEČEVIĆ, Pomirenje i ekumenizam u kontekstu krize civilizacije, u: Bogoslovska smotra, god. LXVIII(1997), br. 2-3, 359-373;

Jure ZEČEVIĆ, Oprost i pomirenje – naša dužnost i naša potreba?!, u: Tražeći svjetla obnovna, Zbornik, Đakovo 1999, 51-68;

Jure ZEČEVIĆ, Protestantizam u Hrvatskoj danas, u: Jean Boisset, Protestantizam, Zagreb 1999, 195-201;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenizam, međureligijski dijalog i mirotvorstvo, u: Riječki teološki časopis (Ephemerides Theologicae Fluminenses), god. VIII(2000), br. 1(15), str. 193-204;

Jure ZEČEVIĆ, Bogorodica u novijoj pravoslavnoj teologiji i pobožnosti, u: Zbornik Kačić, god. XXXII.-XXXIII., Split, 2000.-2001., 329-348;

Jure ZEČEVIĆ, Svjedočiti zajedništvo s Kristom i međusobno, u: Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi, Zagreb, br. 2(10)2001., 11-22;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenizam u Hrvatskoj, u: P. Aračić (uredio), «Jeremija, što vidiš?» (Jr 24,3). Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Đakovo 2001., 205-223;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenska povelja za rast suradnje među crkvama u Europi – Charta oecumenica – Značaj europske ekumenske povelje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002;

Jure ZEČEVIĆ, Hrvatski katolički identitet zovičkog pučanstva u pluralnom konfesionalnom i religijskom okružju tijekom povijesti i danas, u: Zbornik radova. Simpozij povodom 26. obljetnice župe Zovik, Zovik 2003., 241-249;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenska teologija (skripta), Zagreb, 2005;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenski doprinos Karmela u Somboru, u: Baština za budućnost. Karmel u Somboru 1904.-2004., Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija, Zagreb – Sombor, 2005., 237-261;

Jure ZEČEVIĆ, Biblija – Temelj ekumenizma, u: Biblija danas, Zagreb, god. III. (X.) br. 4 (2005), 3-5;

Jure ZEČEVIĆ, Koncilski ekumenski zamah i današnja traženja, u: Bogoslovska smotra, vol. 75 (2005.), br. 3, 855-873;

Jure ZEČEVIĆ, Otac Paulin od sv. Bartolomeja, u: Posvećeni život, Zagreb, god. 11 (2006), br. 1-2 (19-20), 93-96.;

Jure ZEČEVIĆ, Biblijski i teološko-duhovni vid rada, u: Crkva u svijetu, vol. 42 (2007.), br. 4, 567-588;

Jure ZEČEVIĆ, L’icona nel contesto liturgico e del culto, u: Ikon, No. 1/2008, pp. 59-64.

Jure ZEČEVIĆ, Univerzalnost iskustva Boga kao element unutarkršćanskog i međureligijskog dijaloga i zajedništva, u: The Experience of God today and carmelite Mysticism, Zagreb, 2009., 637-640;

Jure ZEČEVIĆ, “KS” i ekumensko gibanje na našim povijesnim prostorima, u: A. TURČINOVIĆ (ur.), Nastanak i razvitak Kršćanske sadašnjosti (zbornik radova), Zagreb, 2010., 207-216;

Jure ZEČEVIĆ, Univerzalna, katolička i ekumenska dimenzija Vrbnčkih misala, u: Poslušni Duhu (Zagreb), 6/2012, 165-166;

Jure ZEČEVIĆ, Međunarodna ekumenska izložba „Teodorine ikone“, u: Nova Prisutnost (Zagreb), 2/2013, 330-333;

Jure ZEČEVIĆ, Die kleineren Religionsgemeinschaften in Kroatien, u: OST-WEST. Europäische Perspektiven (Freising), 3/2013, 198-205;

Jure ZEČEVIĆ, Milanski edikt u kontekstu jedinstva crkve i društvenog suživota u svoje vrijeme i danas, u: Crkva u svijetu (Split), 1/2014, 11-18;

Jure ZEČEVIĆ – Marica SARAJLIĆ, Interkonfesionalna molitva u gradu Zagrebu 1984.-2001., u: Kaže joj Isus: „Daj mi piti“, Zagreb 2015., 103-126;

Jure ZEČEVIĆ – Terezita KALINIĆ, Dragulji Karmela. Kratki životopisi karmelskih svetaca i blaženika, Karmelska izdanja, Zagreb 2015;

Jure ZEČEVIĆ, Ekumenizam kao traženje jedinstva u različitosti, u: Pozvani naviještati silna djela Gospodnja, Zagreb, 2015., 91-142;

Jure ZEČEVIĆ, Interkonfesionalna molitva u gradu Zagrebu 1984.-2001., u: Kaže joj Isus: „Daj mi piti!“, Zagreb 2015., 103-126;

Jure ZEČEVIĆ, Na koji je način koncilski ekumenizam prihvaćen i kako je zaživio u Hrvatskoj?, u: Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila, Zbornik radova teološkog simpozija, Zagreb, 2015., 233-239;

Jure ZEČEVIĆ, Suradnja muslimana u okviru međureligijskih susreta visokih predstavnika vjerskih zajednica u Hrvatskoj, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 145 (2017), br. 9, 4-10;

Dokumenti:

Nastavni materijali za kolegij Ekumenske teologije – Jure Zečević Božić:

Ekumenizam kao traženje jedinstva u različitosti