PRIJAVA I UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

1. MATURANTI I PRISTUPNICI KOJI SU DRŽAVNU MATURU POLOŽILI NAKON 2010. GODINE

Upis na sveučilišni studij na Katoličkom bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za maturante i pristupnike koji su Državnu maturu položili nakon 2010. godine, vrši se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta kojem se može pristupiti putem mrežne stranice: Postani student (Studijski programi ).

Na Državnoj maturi potrebno je imati položene predmete:  Hrvatski jezik (A razina), Matematika (B razina) i Strani jezik (A razina),

te jedan od ponuđenih izbornih predmeta: Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili Povijest ili Geografija ili Fizika ili Kemija ili Biologija ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Etika ili Vjeronauk 

Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavnicu: Prijavnica za provjeru posebnih sposobnosti za akademsku godinu 2021./2022. 
  • potvrdu o krštenju ili krsni list
  • mišljenje župnika za sve pristupnike, a svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija
  • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; poziv na broj: HR0007092021 , s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Prijave se predaju osobno na Fakultetu ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat, soba 107)

Vlaška 38

10 000 Zagreb

*Pristupnici koji su kandidati za svećeničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem pismene preporuke mjerodavnog ordinarija, odnosno od njega za to određenih osoba ako su prešli bodovni prag na Filozofsko-teološkom studiju u Zagrebu.

 Prijave počinju 30. kolovoza 2021. godine i traju do 3. rujna 2021. godine.  

Maturanti i pristupnici dužni su pristupiti motivacijskom postupku koji će se provoditi u prostorijama Fakulteta 7. rujna 2021. godine s početkom u 9 sati.

2. PRISTUPNICI KOJI SU SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE I PRISTUPNICI KOJI SU SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Pristupnici koji su četverogodišnju srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. godine ili su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, dužni su uz prijavu na portal Postani student na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proći razredbeni postupak (ispit) i test motivacije.

Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavnicu: Prijavnica za razredbeni i motivacijski test za akademsku godinu 2021./2022. 
  • potvrdu o krštenju ili krsni list
  • mišljenje župnika za sve pristupnike, a svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija
  • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; poziv na broj: HR0007092021 , s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Prijave se predaju osobno na Fakultetu ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat, soba 107)

Vlaška 38

10 000 Zagreb

*Pristupnici koji su kandidati za svećeničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem pismene preporuke mjerodavnog ordinarija, odnosno od njega za to određenih osoba ako su prešli bodovni prag na Filozofsko-teološkom studiju u Zagrebu.

Prijave počinju 30. kolovoza 2021. godine i traju do 3. rujna 2021. godine.  

Razredbeni ispit je prvi dio razredbenog postupka. U okviru razredbenog ispita, pristupnici polažu sljedeće predmete: Hrvatski jezik (do 200 bodova), Povijest (do 100 bodova), Vjeronauk (do 100 bodova)

  Gradivo za razredbeni ispit dostupno je na mrežnoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta: Literatura za razredbeni postupak za akademsku godinu 2021./2022.

Test motivacije je drugi dio razredbenog postupka. 

Test motivacije u okviru razredbenog postupka provodit će se u prostorijama Fakulteta 7. rujna 2021. godine s početkom u 9 sati.

 

Kvota namijenjena Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

Fakultet predviđa mogućnost upisa stranih studenata, ukupno 8 za sve smjerove.