Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu definira uvjete i način završetka preddiplomskog studija kako slijedi:

ZAVRŠETAK STUDIJA

Članak 65.

Završni rad

(1) Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i izvršenjem svih ostalih studijskih obveza predviđenih studijskim programom, izradom završnog rada, polaganjem završnog ispita.

(2) Završni rad po svom sadržaju mora pokazati studentovo razumijevanje teme i njegovu sposobnost samostalnog korištenja literature.

(3) Student za izradu završnog rada tijekom 5. semestra studija izabire mentora.

(4) Nastavnik može biti mentor ako je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.

(5) Mentor određuje temu završnog rada, nadzire njegovu izradu i ocjenjuje ga.

(6) Po svom opsegu završni rad mora imati najmanje 25 kartica.

(7) Završni se rad predaje u studentsku službu u tiskanom obliku u tri primjerka.

(8) Student ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) nije obranio završni rad.

(9) Student koji je ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) mora u sljedećoj akademskoj godini prijaviti novu temu završnog rada.

(10) Ocjenu i ECTS bodove mentor upisuje u studentsku ispravu (indeks) i unosi ih u ISVU.

 

Obrasci