Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. listopada 2016. godine

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

z a    i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

 

Pristupnici su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11), Odlukom rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, 

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova);

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstvenonastavno zvanje,

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju i sve radove u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka i radove za izbor u elektroničkom obliku (na CD-u) u jednom primjerku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38