Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija ( svećenici), presliku dokaza o državljanstvu,

dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za strane državljane, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor,  presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor, te objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, skupa s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

 

 

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 20. siječnja 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 jednog (m/ž) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: teologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Katedri ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici su dužni, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke), presliku dokaza o državljanstvu, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani, presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta. O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 25. studenoga 2016. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

 1. jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti:

 

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), dužni  ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07,71/10, 116/10 i 38/11). Pristupnici za izbor također su  dužni  ispunjavati posebne uvjete  propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) te  posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– potvrdu o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova);

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u u 2 primjerka).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

 

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. listopada 2016. godine

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

z a    i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

 

Pristupnici su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11), Odlukom rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, 

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova);

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstvenonastavno zvanje,

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju i sve radove u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka i radove za izbor u elektroničkom obliku (na CD-u) u jednom primjerku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

 

 

 

 

 

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. listopada 2016. godine

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za izbor pročelnika (šefa) Katedre religiozne pedagogije i katehetike

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelj m/ž)

 

Uvjeti:

 • doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije
 • znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • opširan životopis,
 • „nihil obstat“ svog Ordinarija,
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije
 • presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,
 • presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,
 • popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji).

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri (4) istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom (1) primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

Objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 10. 11. 2016. god.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

z a   i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv – voditelj Odjela kadrovskih poslova na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice, s punim radnim vremenom, mjesto rada u Zagrebu.

 

Uvjeti:

 

– stručni prvostupnik/prvostupnica ili sveučilišni prvostupnik/prvostupnica – završen   preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

– radno iskustvo: dvije godine

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– prednost poznavanje upravnog postupka i radno iskustvo na administrativnim poslovima

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis

– presliku domovnice i osobne iskaznice

– izvornik krsnog lista

– ovjerenu presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu

– izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž   (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a) i presliku radne knjižnice

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje  nije starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

z a   r e i z b o r / i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj knjižnice u Knjižnici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na mandat od 4 godine uz mogućnost reizbora, mjesto rada u Zagrebu.

 

Sukladno Zakonu o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

– VSS – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij teologije ili studij religiozne pedagogije i katehetike i

– završen studij bibliotekarstva ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva

– 5 godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– iskustvo rada u nekoj od knjižničnih podrški Zaki, Croslist, Metel, Kocha, Aleph

– poznavanje rada na računalu

– aktivno znanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, talijanski)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis

– presliku domovnice i osobne iskaznice

– krsni list (izvornik)

– ovjerenu presliku diplome kojom se dokazuje gore tražena stručna sprema

– dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci

– dokaz o ploženom stručnom ispitu

– izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje  nije starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća  od  30. rujna 2016. godine

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

z a   i z b o r

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u interdisciplinarnom području, u znanstvenom polju: teologije i psihologije, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području:humanističke znanosti, znanstvenom polju:teologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području:humanističke znanosti, znanstvenom polju:teologija, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (70% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme), na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci
 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju – redoviti profesor (I. izbor) u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici za izbor pod točkom 4. dodatno su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11) te Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06).

 

Prijavi na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti:

– životopis,

nihil obstat svog Ordinarija (za svećeničke kandidate)

– presliku dokaza o državljanstvu

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani

– ovjerenu presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju magistra teologije ( mag. theol.) i magistra psihologije (mag. psych.) Ukoliko je akademski stupanj stečen izvan Republike Hrvatske potrebno je priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje kojim se priznaje visokoškolska kvalifikacija u svrhu zaposlenja.

– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija

 

Prijavi na natječaj pod točkom 2. i 3. potrebno je priložiti:

– životopis,

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– presliku dokaza o eventualnom sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu,

– izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova

 

Prijavi na natječaj pod točkom 4. potrebno je priložiti

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje,

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova) ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

 

Pristupnici za izbor pod točkom 4. dodatno trebaju priložiti radove za izbor u četiri istovjetna primjerka u tiskanom obliku te u jednom primjerku u elektroničkom obliku (na CD-u).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način i u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2016. godine

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za izbor pročelnika (šefa)

Katedre kanonskoga prava

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelja m/ž)

Uvjeti:

–        doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije

–        znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri kanonskoga prava Katoličkoga bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

–        najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

–        opširan životopis,

–        „nihil obstat“ svog Ordinarija,

–        presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije

–        presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,

–        presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,

–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,

–        izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,

–        popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji)

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u jednakom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

-objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 12.09.2016. godine

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 08. srpnja 2016. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto namještenik – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.

 

Uvjeti:

– SSS – srednja stručna sprema

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku osobne iskaznice

– krsni list (izvornik)

– ovjerenu presliku završne svjedodžbe ili svjedodžbe s državne mature kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje  nije starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet