Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

z a   r e i z b o r / i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj knjižnice u Knjižnici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na mandat od 4 godine uz mogućnost reizbora, mjesto rada u Zagrebu.

 

Sukladno Zakonu o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

– VSS – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij teologije ili studij religiozne pedagogije i katehetike i

– završen studij bibliotekarstva ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva

– 5 godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– iskustvo rada u nekoj od knjižničnih podrški Zaki, Croslist, Metel, Kocha, Aleph

– poznavanje rada na računalu

– aktivno znanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, talijanski)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis

– presliku domovnice i osobne iskaznice

– krsni list (izvornik)

– ovjerenu presliku diplome kojom se dokazuje gore tražena stručna sprema

– dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci

– dokaz o ploženom stručnom ispitu

– izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje  nije starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38