Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća  od  30. rujna 2016. godine

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

z a   i z b o r

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u interdisciplinarnom području, u znanstvenom polju: teologije i psihologije, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području:humanističke znanosti, znanstvenom polju:teologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području:humanističke znanosti, znanstvenom polju:teologija, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (70% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme), na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci
  4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju – redoviti profesor (I. izbor) u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici za izbor pod točkom 4. dodatno su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11) te Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06).

 

Prijavi na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti:

– životopis,

nihil obstat svog Ordinarija (za svećeničke kandidate)

– presliku dokaza o državljanstvu

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani

– ovjerenu presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju magistra teologije ( mag. theol.) i magistra psihologije (mag. psych.) Ukoliko je akademski stupanj stečen izvan Republike Hrvatske potrebno je priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje kojim se priznaje visokoškolska kvalifikacija u svrhu zaposlenja.

– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija

 

Prijavi na natječaj pod točkom 2. i 3. potrebno je priložiti:

– životopis,

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– presliku dokaza o eventualnom sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu,

– izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova

 

Prijavi na natječaj pod točkom 4. potrebno je priložiti

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje,

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova) ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

 

Pristupnici za izbor pod točkom 4. dodatno trebaju priložiti radove za izbor u četiri istovjetna primjerka u tiskanom obliku te u jednom primjerku u elektroničkom obliku (na CD-u).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način i u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38