Natječaji za zapošljavanje na fakultetu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija ( svećenici), presliku dokaza o državljanstvu,

dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za strane državljane, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor,  presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor, te objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, skupa s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

 

 

Otvoren je Natječaj za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana u naselju Podbrežje. Pravo na kupnju imaju sve osobe, zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom, znanstvenom, znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju. Ovo je model pomoći Grada Zagreba u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu namijenjen stambenom zbrinjavanju mlađega nastavnoga osoblja. U okviru zagrebačkoga modela stanogradnje Grad će kupcima stanova subvencionirati kamatu stambenih kredita. Stambeni krediti u ovom programu bit će povoljniji od tržišnih i neće se tražiti polog. Stanovi će također biti cjenovno jeftiniji od tržišnih.

Cilj projekta je pomoć u ostvarivanju stambene sigurnosti zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu, i njihovih obitelji kako bi se omogućio ostanak mladih i sposobnih ljudi u Hrvatskoj.

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu ostvarivanja prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana

Sve informacije o stanovima koji se nude na prodaju dostupne su na mrežnoj stranici Zagrebačkog holdinga:
http://www.zgh.hr/podbrezje/4504.

Prijave se dostavljaju zaključno do 8. ožujka 2017.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.
Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova .
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2017. do 16 sati.

Informacije također možete naći na sljedećoj web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – pročišćeni tekst veljača 2016.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. godinu 2016.-2017.

 

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.

Prijave na Natječaj traju od 15. veljače do 5. ožujka 2017. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.

Tekst natječaja

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-adresu: stipendije@unizg.hr ili na telefon 01/4564 217. 
Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 20. siječnja 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 jednog (m/ž) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: teologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Katedri ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici su dužni, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke), presliku dokaza o državljanstvu, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani, presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta. O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski (4 semestra) i doktorski (2 semestra) studij teologije u akademskoj godini 2016./2017. iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

Sukladno Statutu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom licencijatskog i doktorskog studija teologije studenti stječu: akademski stupanj licencijata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti, akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti u specijalizacijama/modulima:

1. FILOZOFIJA/SUVREMENE PERSPEKTIVE ODNOSA FILOZOFIJE I TEOLOGIJE

2. FUNDAMENTALNA TEOLOGIJA/KONCILSKA ISTRAŽIVANJA I OBNOVA CRKVE

3. DOGMATSKA TEOLOGIJA/SUSTAVNA TEOLOGIJA PRED ZNAKOVIMA VREMENA

4. MORALNA TEOLOGIJA/ ETIČKO-MORALNA I DRUŠTVENA RELEVANTNOST TEOLOGIJE I CRKVE

5. EKUMENSKA TEOLOGIJA/EKUMENSKI I MEĐURELIGIJSKI DIJALOG

6. PASTORALNA TEOLOGIJA/SUVREMENI PASTORALNI IZAZOVI IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

7. CRKVENA POVIJEST/CRKVA I TEOLOGIJA TIJEKOM POVIJESTI

Broj slobodnih mjesta: 15 po godini

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u travnju (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol) odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

1. Molbu – obrazac za prijavu (preuzeti na dnu teksta natječaja)

2. Diplomu završenog diplomskog Filozofsko-teološkog studija ili studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija za upis u I. godinu

3. Diplomu magisterija/licencijata teoloških znanosti za upis u III. doktorsku godinu

4. Domovnicu

5. Potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu

6. Nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara

7. Potvrdu o završenoj pripremnoj godini (kandidati koji su nakon završenog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija položili pripremnu godinu na Poslijediplomskom studiju licencijata i doktorata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu)

8. Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)

3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika

4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)

3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika

4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)

3. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

4. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:

a. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije

b. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)

3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika

4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)

6. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:

a. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije

b. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

Uvjeti upisa u treću godinu za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti, odnosno licencijata znanosti:

1. Prosjek ocjena najmanje 4,0

2. Ocjena licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)

3. Naslov i opis teme doktorskoga rada

Natječaj je otvoren od 13. do 31. listopada 2016. godine.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti:

– u Referadi za poslijediplomski studij:

Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204

tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati,

– na https://www.kbf.unizg.hr/poslijediplomski_studij/o_studiju/

– putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz natječaja svakim radnim danom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38

10001 ZAGREB