, ,

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje poslijedoktoranda

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 20. siječnja 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 jednog (m/ž) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: teologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Katedri ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici su dužni, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke), presliku dokaza o državljanstvu, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani, presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta. O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38