Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. listopada 2016. godine

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za izbor pročelnika (šefa) Katedre religiozne pedagogije i katehetike

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelj m/ž)

 

Uvjeti:

 • doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije
 • znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • opširan životopis,
 • „nihil obstat“ svog Ordinarija,
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije
 • presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,
 • presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,
 • popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji).

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri (4) istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom (1) primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

Objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 10. 11. 2016. god.