(Ogledi i prinosi studenata teologije)

Spectrum je časopis studenata Fakulteta. Godine 1967. utemeljio ga je prof. em. dr. sc. Ivan Golub koji je bio njegov voditelj niz godina. Časopis je prvotno usmjeren objavljivanju znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prikaza, eseja i osvrta iz područja teologije i drugih humanističkih znanosti te umjetničkih radova. Uz članke studenata napisane za časopis Spectrum objavljuje i prilagođene sadržaje seminarskih i semestralnih radova studenata. Uređuju ga studenti Fakulteta.

Prva godina izlaženja: 1967.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija;

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/spectrum

Adresa uredništva:
Vlaška 38, pp 432

HR – 10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 48 90 412
Fax. (+385 1) 48 14 704
e-mail: kbfspectrum@gmail.com

Uredničko vijeće: Marinela Mišić – glavna i odgovorna urednica, Mirko Mišković – zamjenik glavne i odgovorne urednice, Daniel Katačić – zapisničar, kroničar, Dario Mican – član uredničkog vijeća, Gabrijel Orečić – član uredničkog vijeća, Ivana Filipović – članica uredničkog vijeća, Katarina Grbavac – članica uredničkog vijeća, Martin Grgat – član uredničkog vijeća, Valentina Peršun – članica uredničkog vijeća, Hrvoje Maltarić – član uredničkog vijeća, Robert Medved – član uredničkog vijeća.

Časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog “Juraj Križanić” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavlja se na tradiciju ekumenskoga glasila Poslušni Duhu. Bilten Glasa Koncila za ekumenska pitanja, ustanovljena 1966. godine tijekom koje izlazi pet brojeva, po čemu bilten prestaje izlaziti. Šesti broj izlazi o pedesetoj obljetnici otvaranja Drugoga vatikanskoga sabora 2012. godine, obnovljen kao časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog “Juraj Križanić” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta. Temelji se na ekumenskom i dijaloškom duhu Drugoga vatikanskoga sabora. Svrha mu je poticanje, organiziranje, provedba, predstavljanje, publiciranje i popularizacija znanstvenoga istraživanja i drugih značajnih sadržaja s područja ekumenske teologije, međureligijskoga dijaloga i dijaloga sa suvremenim svijetom i kulturom. Otvoren je suradnji i dijalogu svih vjeroispovijesti. Namijenjen je kršćanima, pripadnicima religija i svjetonazorâ te drugim ljudima dobre volje. Časopis nastoji doprinositi zajedničkomu rastu u istini, ljubavi i prijateljstvu.

Prva godina izlaženja: 2012. (1966)

Učestalost izlaženja (godišnje):

Elektroničko izdanje časopisa: http://www.glas-koncila.hr/knjizara

Časopisu Poslušni Duhu (6/2012.) u digitaliziranom obliku moguće je pristupiti na mrežnoj stranici nakladnika, Glasa Koncila (http://www.glas-koncila.hr/knjizara)

 

 

Kategorija a2

Pokrenut 1996. godine, časopis je Biblijskoga instituta Fakulteta, koji se bavi znanstveno-istraživačkim radom na području biblijskih znanosti, i Hrvatskoga katoličkoga biblijskoga djela, koje pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji skrbi o biblijskomu pastoralu. Nakladnik mu je Kršćanska sadašnjost.

 

Prva godina izlaženja: 1996.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Teologija; Biblijske znanosti;

Adresa uredništva:
Institut za Biblijski pastoral (časopis)

Kaptol 9
HR – 10000 Zagreb
Tel./Fax. (+385 1) 48 11 125, (+385 1) 48 14 171
e-mail: mario.cifrak@ofm.hr

Suizdavač je Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, Kaptol 9 i Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2

Glavni odgovorni urednik:
Mario Crifrak, OFM

Uredničko vijeće:
Msgr. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski, Mladen Horvat, Dario Tokić OCD, Franjo Vidović OFM

Priprema za tisak:
Žarko Broz, OFM

Broj računa: 2360000-1101635984

 

 

Kategorija a2

Sveta Cecilija je časopis za duhovnu glazbu i glasilo Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u suradnji s Hrvatskim društvom crkvenih glazbenika.

Časopis Sv. Cecilija izlazio je u tri razdoblja. Prvi broj časopisa Sv. Cecilije s podnaslovom “list za pučku crkvenu glasbu i pjevanje” izašao je 1. srpnja 1877. godine. Urednik mu je bio Miroslav Cugšvert, a glazbeni urednik prve dvije godine bio je Ivan Zajc. U prvom broju u 12 točaka je obuhvaćen program časopisa Sv. Cecilija. Program ističe potrebu prikupljanja starih ”liepih i pristojnih pjesama” i zajedničko pjevanje vjernika u crkvi. Uz neravnomjerno izlaženje to prvo razdoblje završava godinom 1884.

Drugo razdoblje izlaženja obuhvaća od 1907. do 1944. godine. Podnaslov je glasio ”smotra za promicanje crkvene glazbe” dok se Sv. Cecilija strukturalno sastojala od tri glavna dijela: članaka – feljtona – glazbenih priloga. Urednici Sv. Cecilije prve dvije godine bili su Milan Zjalić i Mirko Novak te od 1909. do 1913. sam Zjalić. Od 1914. urednik postaje Janko Barle koji to ostaje do svoje smrti 1941. godine. Nakon njega na kratko vrijeme urednikom postaje Ivan Kokot te od 1942. godine Albe Vidaković. Glazbeni urednik od 1907. do 1942. bio je Franjo Dugan, a od 1943. Albe Vidaković je i urednik lista i glazbenog priloga. ”Sv. Cecilija u drugom razdoblju svog izlaženja zauzima istaknuto mjesto među muzičkim časopisima u Hrvatskoj. Gotovo četrdesetogodišnji kontinuitet postojanja, širina interesa i visoki stručni nivo predstavljaju glavna uporišta koja Sv. Ceciliji osiguravaju zavidni položaj i nezaobilaznu vrijednost u hrvatskoj muzičkoj baštini.’

Godine 1969. ponovo je obnovljen ”časopis za duhovnu glazbu” Sv. Cecilija. Časopis je obnovljen kao glasilo Instituta za crkvenu glazbu KBF u Zagrebu. Odgovorni urednik je Anđelko Milanović. Urednik glazbenog priloga je Anđelko Klobučar, a tajnik Miho Demović, čija je posebna zasluga da je časopis obnovljen. Posebne zasluge za izlaženje časopisa pripadaju dugogodišnjem tajniku Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Josipu Korparu, koji je tu funkciju obnašao od 1971. od 1996.

Članke Sv.Cecilije registrira RILM, New York

Sv. Cecilija izlazi uz pomoć Državnog i gradskog fonda za kulturu

 

Prva godina izlaženja: 1877.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja:

Elektroničko izdanje časopisa: http://www.glas-koncila.hr/cecilija/ (od 2009. godine)

http://dnc.nsk.hr/Journals/Library (od 1877. do 1944. goddine)

 

Adresa uredništva:
Uredništvo časopisa “Sv. Cecilija”

Kaptol 8, 10000 Zagreb
E-mail: sveta-cecilija@glas-koncila.hr

Predsjednik uredništva: Dr. Franjo Komarica, biskup banjalučki

Glavni urednik i odgovorni urednik: Miroslav Martinjak

Urednici glazbenog priloga: Anđelko Igrec, Blaženko Juračić, s. Domagoja Ljubičić

Uredništvo: s. Domagoja Ljubičić, Konstilija Nikolić, Miroslav Martinjak, Niko Luburić, s. Vlasta Tkalec

Znanstveno vijeće časopisa: Giacomo Baroffio (Italija), Josip Gregur (Njemačka), s. Katarina Koprek (Hrvatska), Štefan Ferenčak (Slovenija)

Suradnici: Božidar Grga, Branko Hanžek, Danijela Župančić, Darko Breitenfeld, Izak Špralja, Katarina Jengić, Marija Riman, Miljenko Grgić, Paskó Csaba, Petar Antun Kinderić, s. Slavka Sente, Slavko Topić, Šime Marović, Vinko Sitarić

Pretplata:
Hrvatska: Pojedini broj 25 kuna; Godišnja pretplata 120 kn
Inozemstvo: USA – 7$; EU – 6 EUR; Godišnja pretplata USA – 40$; EU – 35 EUR
Žiro račun broj:
23600001101212419

Broj i naziv deviznog računa:
Zagrebačka banka 244116021

Tisak:
Offset Markulin, Lukavec
ISSN 13302531 UDK 783

Suradnju slati na adresu uredništva ili na:
Institut za crkvenu glazbu »Albe Vidaković«
Vlaška 38, pp 432
HR – 10000 Zagreb
Rukopisi se ne vraćaju, a fotografije prema dogovoru.

Kategorija a1

 

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA (CCP), časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenulo je 1977. nekoliko entuzijasta (A. Ivandija, M. Biškup, B. Duda, T. J. Šagi-Bunić, F. Šanjek i J. Turčinović) s nakanom da potaknu istraživanja hrvatske crkvene povijesti i religiozne kulture te objavljuju građu i historiografske radove u cilju sustavne i znanstveno utemeljene povijesti Crkve u Hrvata.

CCP, koji uređuje Institut za crkvenu povijest, a izdaje Kršćanska sadašnjost iz Zagreba, podijeljen je u više tematskih cjelina čiju okosnicu čine rubrike „Rasprave i prilozi“, „Vrela“, „Prikazi i recenzije“, „Kronika“ i „Primljene publikacije“, a povremeno se pojavljuju i „Priopćenja“ tj. manji prilozi, „Bibliografija“ i „Dossier“ (obilježavanje za povijest Crkve u Hrvata relevantnih događaja).

Časopis objavljuje i tekstove na stranim jezicima i referira se u stranim publikacijama:
Scriptores OP medii aevi, Orientalia christiana periodica (Rim), Archivum historiae pontificiae (Universitas Pontificia Gregoriana, Rim), Revue d’histoire ecclésiastique (Universite de Louvain, Belgija); Index to the Study of Religions Online: A cross-searchable database and bibliography of journal articles (Leiden, Nizozemska); INIST – Institut de l’Information Scientifi que et Technique (Vandoeuvre-les-Nancy, Francuska); Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa (Vicenza, Italija); Bosna franciscana (Sarajevo, BiH); EBSCOHost (Central and Eastarn European Academic Source); SCOPUS (NL). European Reference Indeks for the Humanities (ERIH); Religious and Theological Abstracts (Myerstawn, USA).

 

Prva godina izlaženja: 1977.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/ccp

 

Adresa uredništva:
Zagreb, Vlaška 38
Tel. (01) 48 90 413, 48 90 423
Tel./fax. (01) 48 14 704
e-mail:anabiocic.1@gmail.com
www.croaticachristiana.org

 

Glavni urednik: akademik Franjo Šanjek,
Kontakova 1, Zagreb
tel. (01) 23 92 576; fax. (01) 23 92 587;
e–mail:franjo.sanjek@mail.inet.hr

 

Odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Tonči Matulić

 

Uredničko vijeće: Marijan Biškup (Zagreb), Milko Brković (Zadar), Lovorka Čoralić (Zagreb), Zvonko Džankić (Zagreb), Ana Biočić (Zagreb), Slavko Slišković (Zagreb), Franjo Šanjek (Zagreb).

 

Stručno uredništvo: Andre Tuillier (Pariz), Anđelko Badurina (Zagreb), Jacques-Olivier Boudon (Universite Paris IV – Sorbonne), Dinko Šokčević (Pecs, Mađarska), Horst Ulrich (Univ. Munchen), Olivier Chaline (Sorbonne, Pariz).

 

Uprava i naklada: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o.
Marulićev trg 14, p.p. 434
HR-10001 Zagreb
Tel. (01) 63 49 000 i 63 49 052
Fax. (01) 48 28 227
E-mail: pretplata@ks.hr

(Ephemerides Theologicae Zagrabienses)

Kategorija a1

 

Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od najstarijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Prvotno je usmjeren na znanstvene radove s područja teoloških i teologiji srodnih znanosti, posebice filozofije, koje se bave religijskom problematikom općenito i kršćanskom napose. Časopis njeguje interdisciplinarnost te je otvoren za promišljanja i suradnju sa znanstvenicima iz svih područja znanosti. Njegova je aktualnost značajna posebice danas kada se mnoga teološka pitanja pokazuju izazovnima za razna druga područja znanosti i kada teologija sa zanimanjem prati i svojim pristupom obogaćuje događanja u tim istim područjima (pedagogija, psihologija, sociologija, književnost, pravo, prirodne i tehničke znanosti).

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Časopis je referiran u Religious & Theological Abstracts (Myerstown, SAD), Elenchus of Biblical Bibliography (Rim, Italija), Ephemerides Theologicae Lovanienses (Louvain, Belgija).

 

Prva godina izlaženja: 1910.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija;

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra

 

Adresa uredništva:
Vlaška 38, p.p. 432

HR – 10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 48 90 413
Fax. (+385 1) 48 90 454
E-mail: smotra@theo.kbf.unizg.hr

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Stjepan Baloban

Mlada urednica: Doc. dr. sc. Andrea Filić

Uredništvo: Stjepan Baloban, Mario Cifrak, Andrea Filić, Tomislav Kovač, Nenad Malović, Tonči Matulić, Ružica Razum, Josip Šalković, Anton Tamarut

Znanstveno vijeće časopisa: Nediljko Ante Ančić (Split), Stjepan Baloban (Zagreb), Ivan Bubalo (Sarajevo), Rino Fisichella (Rim), Josip Grbac (Rijeka), Tomislav Ivančić (Zagreb), Ivan Koprek (Zagreb), Leopold Neuhold (Graz), Tonči Matulić (Zagreb), Salvador Pié-Ninot (Barcelona, Rim),  Ivica Raguž (Đakovo), Adalbert Rebić (Zagreb), Ivan Marko Rupnik (Rim), Thomas Söding (Wuppertal), Ciril Sorč (Ljubljana), Željko Tanjić (Zagreb), Mato Zovkić (Sarajevo), Valentin Zsifkovits (Graz), Siniša Zrinščak (Zagreb)

Uprava i naklada: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o.
Marulićev trg 14, p.p. 434
HR-10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 63 49 044
E-mail: pretplata@ks.hr

Pretplata:
Hrvatska: Pojedinačni broj 62,50 kn; Godišnja pretplata (4 broja) 250,00 kn

Europa: 12,5 € (1 fasc.); 50 € (4 fasc. pro anno)

Uplata:
Za tuzemstvo na žiro-račun: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o., Zagreb: 2340009-1100047241
Za inozemstvo: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o., Zagreb: 070000-70010-284337
IBAN: HR17 2340 0091 1000 4724 1
SWIFT PBZ GHR 2X
Privredna banka, Zagreb, Croatia