Name: Slavko

Surname/Last Name: Slišković

Title: Assoc. Prof.

E-Mail Address: slavko.sliskovic@zg.t-com.hr

Born: 1975

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Church History

Function: Head of the Department of Church History

Degree: PhD in Historical Sciences at Faculty of Philosophy at University of Zagreb (25 January 2005)

Professional and scholarly articles:

Župa Lug-Brankovići 1989.-1999., Lug-Brankovići 1999.; Les dominicains croates et la revue «Duhovni život» (La vie spirituelle) 1929-1942, Zagreb 2002.; «Dominikanski bogoslovski zbor ‘Akvinac’ i Hrvatski katolički pokret», Hrvatski katolički pokret, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001., Zagreb 2002.; «Rad Odbora za organizaciju znanstvenog skupa o 150. obljetnici uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije», Zagrebačka crkvena pokrajina. Zbornik radova znanstvenog skupa «150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije», Zagreb 2004., str. 315.-322.; «Dominikanci i bosansko-humski krstjani», Fenomen ‘krstjani’ u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Zbornik radova, Sarajevo – Zagreb 2005., str. 479.-498.; «Strossmayer i Bugari», Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Zbornik radova, Zagreb 2005.; «Strossmayer promicatelj europskog jedinstva», Croatica Christiana Periodica, br. 56. Zagreb 2005.; «Inqusizioni e frati Minori in Bosnia», Frati Minori e Inquisizioni, Atti del XXXIII Convegno internazionale, Assisi, 6.-8 ottobre 2005., Spoleto 2006., str. 385.-408.; «Strossmayer e Roma», Strossmayer e il dialogo ecumenico, Atti del Convegno Internazionale Venezia 14.-15 febbraio 2005, Venezia 2006., str. 123.-141.; «Crkva kao inspirator Strossmayerove politike – poseban osvrt na službu župana», Anali zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 23/2007., Zagreb-Osijek 2007., str. 173.-186.; «Katolicizam u službi nacije»,  Josip Juraj Strossmayer. Hrvatska. Ekuemenizam. Europa / Chorwacja. Ekuemenizm. Europa, Krakow 2007., str. 37.-57.; «Povijest kao učiteljica života», Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 2/2007., str. 26.-33.; «La Chiesa e la formazione cristiana e nazionale di Croati e Sloveni nell’Ottocento (Strossmayer e Slomšek)», Storia religiosa di Croazia e Slovenia, Milano 2008., str. 381.-406.; «Pokreti i reforme Crkve u prošlosti», Bogoslovska smotra, 2/2008, Zagreb 2008., str. 303.-319.; «Franjevaštvo i dominikanstvo», Posvećeni život, 1 i 2/2009., Zagreb 2009., str. 24.-29.; «Doprinos svetog Benedikta i njegova reda oblikovanju moderne Europe», Croatica Christiana Periodica, 65/2010., Zagreb 2010., str. 161.-174.; «Strukture Katoličke crkve na žepačkom području», Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458.-2008., Zagreb-Žepče 2010., str. 317.-329.; «Crkva i nacionalni identitet», Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota. Zbornik radova tribina Zajednički vidici (ur. Valentina Blaženka Mandarić – Ružica Razum), Zagreb: Glas Koncila, 2011., str. 121.-142.; «Strossmayer, Crkva i liberalizam», Zbornik 7. i 8. Strossmayerovih dana, (ur. Ivica Mandić), Đakovo 2011.; «Crkva – institucionalizirana vjera», Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 4 (2012), Zagreb 2012.; «Sveta Stolica», U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, (ur. Lovorka Čoralić), Zagreb 2013.; «Kršćanstvo u temeljima hrvatskoga identiteta: povijesno-kritički prikaz», Kršćanstvo i identitet. Zbornik radova, (ur. Adolf Polegubić), Frankfurt na Majni 2014.; «Katolički identitet u suvremenoj Hrvatskoj», Kršćanstvo i identitet. Zbornik radova, (ur. Adolf Polegubić), Frankfurt na Majni 2014.; «Dijecezanske sinode – primjer provođenja posttridentske obnove», Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, (ur. Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje), Zagreb 2016.; Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016.; «Hrvatski katolicizam 19. stoljeća», Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlja u „dugom“ 19. stoljeću, (ur. Vlasta Švoger, Jasna Turkalj), Zagreb 2016.