Name: Ivan

Surname/Last Name: Karlić

Title: Full Prof.

E-Mail Address: vanikar010@gmail.comkarlici@theo.kbf.hr

Born: 1962

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Dogmatic Theology

Function: Head of the Department of the Dogmatic Theology

Degree: PhD in Theological Sciences

Professional and scholarly articles: 

 • Books:
  • Il Gesù della storia nella teologia di Jürgen Moltmann, Herder-MF, Roma, 1996.
  • Ti si Krist… Kristološki naglasci ususret trećem tisućljeću, Veritas, Zagreb, 1997.
  • Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, KS, Zagreb, 2001.
  • Ususret Bibliji. Kateheze za rad s biblijskom zajednicom, KS, Zagreb, 2003.
  • Franjevački tihi pregaoci o Kristu i Mariji, Veritas, Zagreb, 2009. 
  • „Vjerujem…“ Kateheze o katoličkoj vjeri, KS, Zagreb, 2013.
  • Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, KS, Zagreb, 2009. (drugo dopunjeno i popravljeno izdanje)
  • Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve, KS – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2014.
  • Gospa Ilačka. Marijansko svetište na Vodici (koautor Tomislav Filić), Ilača, 2015.
  • Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu „B“, KS, Zagreb, 2017.
  • Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu „C“, KS, Zagreb, 2018.
 • Scientific articles (in the last five years):
  • Neki naglasci odnosa između Crkve i politike u svjetlu koncilske i postkoncilske teološke misli kao kritika i korektiv (koautor Tomislav Smiljanić), u: Nova prisutnost 12 (2014.) 1, 23-36.
  • Teološke teme u djelu Istina katolicsanska fra Antuna Bačića ( koautor Danijel Patafta), u: P. KNEZOVIĆ – M. JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Emeriku Paviću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: „Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj“, Osijek, 23.-25. svibnja 2013., Hrvatski studiji, Zagreb, 2014., str. 303-322.
  • Elementi franjevačke kristologije u propovijedima fra Stipana Margitića (koautor Milan GELO), u: P. KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Stipanu Margitiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: „Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650.-1750.)“, Sarajevo, 22.-24. V. 2014., Hrvatski studiji, Zagreb, 2015., str. 51-65.
  • Kristocentričnost Koncila, u: T. MATULIĆ i dr. (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.). Zbornik radova s Međunarodnoga teološkog simpozija „50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.)“, Zagreb, 15.-17. XI. 2012., KBF-KS-GK, Zagreb, 2015., 85-103.
  • Redovništvo kao eshatološki znak i proročki glas danas, u: Služba Božja 55 (2015.) br. 3-4, str. 337-353.
  • Od „filozofske teologije“ do kršćanskoga filozofsko-teološkog učenja, u: Josip OSLIĆ – Alojz ČUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. Zbornik radova, KBF-KS, Zagreb, 2016., str. 205-229.
  • „Primijenjena kristologija“ fra Didaka Buntića (koautor Antonio Musa), u: Nova prisutnost 14 (2016.) br. 3, 409-428.
  • Hrvati i teologija nakon Tridentskog sabora (1545.-1563.), u: Zrinka BLAŽEVIĆ – Lahorka PLEJIĆ POJE (ur.), Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu, 6.-7. XII. 2013., Zagreb, 2016., str. 65-81.
  • Kristološke hereze tijekom povijesti Crkve, u: Josip BLAŽEVIĆ – Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Interpretacija Isusa Krista izvan kršćanstva. Zbornik radova međureligijskoga znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu, 12.-13. XI. 2016., Zagreb, 2017., str. 24-41.
  • Teološki put Jürgena Moltmanna, u: Diacovensia 25 (2017.) 4, str. 639-653.
  • Milosrđe kao „zaboravljeni“ Božji atribut u kršćanskome shvaćanju Božje opstojnosti (koautor Milan Gelo), u: Tvrtko JOLIĆ (ur.) Božje postojanje i Božji atributi, Institut za filozofiju-UPF, Zagreb, 2017., str. 129-146.
  • Povijest sakramenta bolesničkog pomazanja i koncilsko učenje, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja. Das Sakrament der Krankensalbung. Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 9-31.
  • Teološko-pastoralno razumijevanje sakramenta bolesničkog pomazanja, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja. Das Sakrament der Krankensalbung. Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 65-80.
  • Pastoralni vid sakramenta bolesničkog pomazanja, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja. Das Sakrament der Krankensalbung. Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 115-129.
  • Između psihologije i povijesti: novi pristup u proučavanju povijesnog Isusa i kritika kriterija autentičnosti (koautor Marko Marina), u: Nova prisutnost XVI (2018.) 2, 313-331.
  • Kršćanska eshatologija, privatne objave i eshatološki sadržaj fatimskih poruka (ukazanja), u: Bogoslovska smotra 88 (2018.) 2, 277-302.
  • Franjevačka kristologija: kristološki naglasci u počecima Franjevačkog reda, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, KS, Zagreb, 2018., 701-713.
  • Sakramenti kršćanske inicijacije u djelu „Dušu čuvajuće pohođenje“ fra Jeronima Lipovčića, u: Tamara TVRTKOVIĆ – Marinko ŠIŠAK (ur.), Zbornik o Jeronimu Lipovčiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Jerolim Lipovčić i njegovo doba“, Našice, 5.-6. V. 2016., Hrvatski studiji, Zagreb, 2018., 131-144.
  • „Izvrstan i jedinstven primjer i Djevice i Majke – eminenter et singulariter tum Virginis tum Matris exemplar“ (LG 63). Teološka interpretacija i ekumenske perspektive, u: Andrea Filić – Tomislav Filić (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova XXIII. Međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4.-9. IX. 2012., KS, Zagreb, 2018., 33-47.