Ime: Tonči

Prezime: Matulić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: tonci.matulic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: + 385 1 4890 414

CROSBI: Tonči Matulić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 26. listopada 1966. god. u Supetru s prebivalištem u Postirima na otoku Braču. Osnovnu školu završio je u Postirima, a srednju u Supetru i Splitu. Ispit zrelosti položio je u lipnju 1985. u Nadbiskupskome sjemeništu u Splitu. Vojni rok je služio od 1985. do 1986. Od 1986. do 1991. studirao je teologiju na Teologiji u Splitu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Teološki studij završio je diplomskim ispitom 25. lipnja 1991. god.

Pastoralnu godinu 1991./1992. pohađao je na poslijediplomskom studiju u specijalizaciji moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 25. travnja 1992. Od kolovoza 1992. do kolovoza 1993. služio je kao kapelan u Hvaru i kao župnik hvarskoj Milni.

Stupanj licencijata (mr. sc.) postigao je 20. lipnja 1995. u specijalizaciji moralne teologije s licencijatskim radom pod naslovom Lo statuto dell’embrione umano, na Visokom institutu moralne teologije „Academia Alphonsiana“ Papinskoga Lateranskog Sveučilišta u Rimu. U ljetnom semestru akad. god. 1995./1996. sudjelovao je i završio Corso di Perfezionamento in Bioetica na Institutu za bioetiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišne poliklinike „Agostino Gemelli“ Katoličkoga sveučilišta „Sacro Cuore“ u Rimu. U zimskome semestru akad. god. 1996./1997. sudjelovao je i završio Visiting Fellows Program na Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Sveučilišta Georgetown u Washingtonu, D.C., pod mentorskim vodstvom pionira bioetike općenito i kliničke bioetike posebno prof. Edmunda D. Pellegrina, dr. med., utemeljitelja Centra za kliničku bioetiku sveučilišne bolnice Georgetown. 10. lipnja 1998. obranio je doktorsku disertaciju s temom Lo statuto ontologico dell’embrione umano nella prospettiva storica e nel dibattito bioetico attuale alla luce dei dati scientifici moderni (Ontološki status ljudskoga embrija u povijesnoj perspektivi i u sadašnjoj bioetičkoj raspravi u svjetlu datosti moderne znanosti), koju je izradio pod mentorskim vodstvom prof. Maurizia Faggionia, OFM, i prof. Narcisa Cappelletta, CSsR, stekavši akademski naslov doktora moralne teologije.

Po povratku u domovinu od rujna 1998. do veljače 1999. služio je kao kapelan i vjeroučitelj u Starome Gradu i kao župnik u hvarskim Selcima.

U ljetnom semestru akad. god. 1998./1999. započeo je nastavničku djelatnost, u svojstvu vanjskoga suradnika, u suradničkome zvanju višeg asistenta pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U mjesecu ožujku akad. god. 1999./2000. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višega asistenta pri Katedri moralne teologije istog Fakulteta. Predavao je kolegije: Osnovna moralna teologija IIPosebna moralna teologija IBioetika, spolni i ženidbeni moralSocijalni nauk Crkve IIOsnovna moralna teologijaPosebna moralna teologija.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 23. svibnja 2003., u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora 18. svibnja 2007., u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora (I. izbor) 5. srpnja 2011, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju izabran je u studenome 2016.

Na matičnom Fakultetu vršio je službu prodekana za znanost tijekom dvogodišnjega mandatnog razdoblja u akad. god. 2005./2006. i u akad. god. 2006./2007., zatim je vršio službu v.d. prodekana za znanost u akad. god. 2007./2008. te ponovno službu prodekana za znanost tijekom dvogodišnjega mandatnog razdoblja u akad. god. 2008./2009. i u akad. god. 2009./2010.

Od listopada 2009. vršitelj je dužnosti pročelnika Katedre moralne teologije i voditelja IV.  specijalizacije/modula u moralnoj teologiji na poslijediplomskome studiju licencijata i doktorata.

U dvogodišnjem mandatu akad. god. 2012./2013. – 2013./2014. i 2014./2015. – 2015./2016. bio je dekan Fakulteta. Službu dekana obnašao je od 1. listopada 2012. do 14. ožujka 2017.

Od 2002. član je Uredništva znanstvenoga teološkog časopisa „Bogoslovska smotra“, a od 2011. do 2016. bio je njegov glavni i odgovorni urednik.

Bio je mentor preko šezdeset (60) diplomskih radova na matičnom Fakultetu te mentor 10-ak licencijatskih i doktorskih radova.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Socijalni nauk Crkve II

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Posebna moralna teologija
Bioetika, spolni i ženidbeni moral

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

 1. Pobačaj. Drama savjesti, Zagreb, ¹1997., ²2019.
 2. Bioetika, Zagreb, ¹2001., ²2001.
 3. Bioetički izazovi kloniranja čovjeka. Filozofsko-teološko tematiziranje, Zagreb, ¹2006., ²2010.
 4. Vodič kroz bioetiku 1: Oblikovanje identiteta bioetičke discipline, Zagreb, ¹2006., ²2010.
 5. Vodič kroz bioetiku 2: Život u ljudskim rukama, Zagreb, ¹2006., ²2010.
 6. Vodič kroz bioetiku 3: Medicinsko prevrednovanje etičkih granica, Zagreb, ¹2006., ²2010.
 7. Metamorfoze kulture. Teološko prepoznavanje znakova vremenâ u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije, Zagreb, ¹2008., ²2009., ³2009.
 8. Tužaljke kamenja hrvatske pustinje. Kritičko i proročko propitivanje stanja duha i svijesti suvremenoga hrvatskog društva, Zagreb, ¹2010., ²2010., ³2011.
 9. Nevjera i vjera u četiri oka. Maske bogova u svjetlu vječne mladosti Božjega lica, Zagreb, ¹2012.

U suradnji s prof. dr. sc. Nediljkom A. Ančićem iz Splita priredio je knjigu:

Svijetu ususret. Hrvatska katolička teologija i teološki dijalog u Europi, Split, 2007.

U nastavku je popis recenziranih znanstvenih radova, dotično njih ukupno pedeset i pet (55), objavljenih u domaćim i stranim znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom (a1) i znanstvenim časopisima izjednačenima po vrsnoći s prethodnima (a2):

 1. Neologizam ‘predembrij’ u suvremenoj bioetičkoj diskusiji, u: Bogoslovska smotra, vol. 66 (1996.), br. 4, str. 635-664;
 2. Bioetička dilema: Kloniranje ljudskih bića? I. dio: povijesno-biomedicinska i psiho-sociološka analiza nastanka jednog “klona”, u: Vladavina prava, vol. 3 (1999.), br. 5, str. 19-40;
 3. Bioetička dilema: Kloniranje ljudskih bića? II. dio: biomedicinske i zakonodavne reperkusije, u: Vladavina prava, vol. 3 (1999.), br. 6, str. 31-52;
 4. Biomedicinska i bioetička diskusija o moždanom životu. Analitičko-kritička evaluacija nekih aspekata simetrijski impostiranih teorija moždanog života prema teorijama moždane smrti, u: Bogoslovska smotra, vol. 69 (1999.), br. 4, str. 591-620;
 5. Bioetička dilema: Kloniranje ljudskih bića? III. dio: Filozofsko-antropološke i etičke reperkusije, u: Vladavina prava, vol. 4 (2000.), br. 1, str. 25-50;
 6. Bioetika i biopravo: “bio-jus” kao odgovor na pravne aspekte izazvane unutar “bio-ethosa”. Pokušaj delineacije nekih aspekata u odnosu između bioetike i bioprava, u: Vladavina prava, vol. 4 (2000.), br. 2, str. 43-64;
 7. Etika u obavijesnim sredstvima. Analiza etičkih dimenzija i neke pravne implikacije, u: Vladavina prava, vol. 4 (2000.), br. 6, str. 21-36.
 8. Ljudski život u eri biomedicinskih i bioetičkih izazova, u: Bogoslovska smotra, vol. 71 (2001.), br. 4, str. 553-578;
 9. Bioetika i autoritet. Ljudski razum i problem autoriteta u bioetici kao filozofskoj disciplini, u: Filozofska istraživanja, vol. 21 (2001.), br. 4, str. 551-569;
 10. Problem ‘normativnosti’ u bioetičkom govoru: ‘naturalizacija’ čovjeka i ‘fizikalizacija’ metafizičkog govora, u: SCOPUS – časopis Hrvatskih studija za filozofiju, vol. 5 (2001.), (sv. 1), br. 16, str. 21-51;
 11. Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obitelji, u: Revija za socijalnu politiku, vol. 9 (2002.), br. 2, str. 139-160;
 12. Evolucija i problem hominizacije, u: Filozofska istraživanja, vol. 22 (2002.), br. 4, str. 821-840;
 13. Ljudski život – ugrožena vrednota, u: Bogoslovska smotra, vol. 71 (2001.), br. 2-3, str. 415-440;
 14. Aktualne dileme bračnog i obiteljskog morala, u: Riječki teološki časopis, vol. 10 (2002.), br. 1, str. 117-146;
 15. Ljudski život u eri biomedicinskih i bioetičkih izazova, u: Bogoslovska smotra, vol. 71 (2001.), br. 4, str. 553-578;
 16. Vrijednosti u bioetičkom obrazovanju, u: Metodički ogledi, vol. 9 (2002.), br. 1, str. 17-43.
 17. Bioetika kao znanost o preživljavanju i mjesto interdisciplinarnoga dijaloga, u: Prirodoslovlje, vol. 2 (2002.), br. 1, str. 25-47;
 18. Teologija i evolucijska biologija. Promišljanja o nekim poticajima Ivana Pavla II. Za dijalog između teologije i teorije evolucije“, u: Bogoslovska smotra, vol. 72 (2002.), br. 4, str. 655-680;
 19. Prijedlog projekta sveučilišnog Centra za bioetiku. Od pretpostavki do realizacije, u: Nova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, vol. 1 (2003.), br. 1, str. 171-188;
 20. Religija i tehnika, u: Filozofska istraživanja, vol. 23 (2003.), br. 1, str. 7-32;
 21. Bioetika i kazuistika. Kriza kazuistike i tzv. „infraetike“ unutar bioetike i sekularne moralnosti, u: Filozofska istraživanja, vol. 23 (2003.), br. 3, str. 761-764;
 22. Crkva spram demokracije. Od obazrivog (ne)prepoznavanja do vrijednosnog prihvaćanja“, u: Filozofska istraživanja, vol. 24 (2004.), br. 1, str. 79-104;
 23. Skica teološkog utemeljenja ideje solidarnosti. Traganje za „solidarnim“ dimenzijama teologije stvaranja i spasenja“, u: Bogoslovska smotra, vol. 74 (2004.), br. 2, str. 433-455;
 24. Evolucija – kultura – etika – moral – religija, u: Filozofska istraživanja, vol. 23 (2003.), br. 4, str. 975-998;
 25. Genetics as New Creation. Some Theological Reflections, u: Synthesis Philosophica, vol. 19 (2004.), br. 1, str. 259-272;
 26. Reflections on Knowledge and Wisdom in the Context of a Partnership Dialogue between Natural Science and Theology, u: Synthesis Philosophica, vol. 19 (2004.), br. 2, str. 519-530;
 27. Problem pluralizma i moralna autonomija. Izazovi religijske i filozofijske fondacije etike u bioetici, u: Filozofska istraživanja, vol. 24 (2004.), br. 3-4, str. 977-1000;
 28. Bioetičko tematiziranje ljudskog umiranja: umiranje u procjepu medicinskog tehnicizma i ontoatropološkog ‘personizma’, u: Crkva u svijetu, vol. 40 (2005.), br. 1, str. 29-62;
 29. Stanje postmodernoga moralnog subjekta i pluralističko društvo, u: Nova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, vol. 2 (2004.), br. 2, str. 191-215;
 30. Prevladavanje sukoba između znanja i odgoja za vrijednosti. Bioetika – primjer integracijskog modela odgoja i obrazovanja, u: Filozofska istraživanja, vol. 25 (2005.), br. 2, str. 345-372;
 31. The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Some Theological Comments on it in the Light of Interdisciplinary Bioethical Dialogue, u: Synthesis Philosophica, vol. 20 (2005.), br. 1, str. 165-180;
 32. Primjena i razvoj tehnike iz perspektive kršćanske etike, u: Crkva u svijetu, vol. 40 (2005.), br. 3, str. 303-324;
 33. Primjena i razvoj tehnike iz kršćanske perspektive (II.), u: Crkva u svijetu, vol. 40 (2005.), br. 4, str. 465-484;
 34. Solidarne dimenzije bioetičkih izazova u hrvatskom društvu, u: Bogoslovska smotra, vol. 75 (2005.), br. 4, str. 1045-1075;
 35. Bioetika i genetika: Medicinska praksa između eugenike i jatrogene bolesti, u: Bogoslovska smotra, vol. 75 (2005.), br. 1, str. 185-210;
 36. Kritička procjena jednog viđenja eugeničkog nasljeđa u biotehnološkom dobu, u: Filozofska istraživanja, vol. 25 (2005.), br. 3, str. 671-693;
 37. Evangelizacijski izazov moderne kulture i promicanje kulturnog napretka (I.): pokušaj sustavnog teološkog vrednovanja kulture u ‘Gaudium et spes’ (53-62), u: Crkva u svijetu, vol. 41 (2006.), br. 2, str. 193-214;
 38. Ideja antropocentrizma u ozračju biocentričke paradigme, u: Socijalna ekologija, vol. 15 (2006.), br. 1-2, str. 23-41;
 39. Mogućnosti i granice suvremene znanosti: epistemološke i etičke analize iz teologijske perspektive, u: Bogoslovska smotra, vol. 76 (2006.), br. 2, str. 285-333;
 40. Kritička evaluacija vrijednosne supstancije pravne regulacije takozvane medicinski potpomognute oplodnje, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56 (2006.), br. 5, str. 1369-1404;
 41. Evangelizacijski izazov moderne kulture i promicanje kulturnog napretka (II.): pokušaj sustavnog teološkog vrednovanja kulture u „Gaudium et spes“ (53-62), u: Crkva u svijetu, vol. 41 (2006.), br. 3, str. 301-325;
 42. Teologija: teološka analiza Einsteinova pojma Boga s implikacijama za njegovu sliku svijeta, u: Filozofska istraživanja, vol. 26 (2006.), br. 3, str. 531-557;
 43. Filozofska kritika kritike jedne kritičke analize eugeničkog nasljeđa u biotehnološkome dobu, u: Filozofska istraživanja, vol. 26 (2006.), br. 4, str. 997-1017;
 44. Bioethik in Kroatien, u: Zeitschrift für medizinische Ethik, vol. 53 (2007.), br. 4, str. 381-386;
 45. Identitet, profesija i etika sestrinstva, u: Bogoslovska smotra, vol. 77 (2007.), br. 3, str. 727-744;
 46. Istraživanje korijena mediteranske bioetike: etika vrline i sreće kao conditio sine qua non, u: Filozofska istraživanja, vol. 27 (2007.), br. 3, str. 529-550;
 47. Buđenje svijesti o vrijednostima: šanse za suvremeni odgojno-obrazovni proces, u: Dijete i društvo – Časopis za promicanje prava djeteta, vol. 9 (2007.), br. 2, str. 449-462;
 48. Mladi i seksualnost: teološko-moralni pristup, u: Diacovensia, vol. 16 (2008.), br. 1-2, str. 67-91;
 49. Teološko-povijesno istraživanje ishodišta takozvane nove religije: teološko vrednovanje Mardešićevog doprinosa razumijevanju suvremenog religijskog fenomena, u: Nova prisutnost – Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, vol. 6 (2008.), br. 1, str. 107-140;
 50. Charles Darwin o podrijetlu čovjeka: teološko propitivanje metode i argumenata“, u: Bogoslovska smotra, vol. 77 (2008.), br. 3, str. 583-619;
 51. Jednakost i nediskriminacija: vrijednosna polazišta u suzbijanju diskriminacije, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 59 (2009.), br. 1, str. 7-31;
 52. Pojava i značenje novog ateizma: je li posrijedi stvarna provokacija vjeri i teologiji? U: Crkva u svijetu, vol. 45 (2010.), br. 4, str. 438-466;
 53. Osnivanje Bogoslovske smotre i Antimodernistička prisega, u: Bogoslovska smotra, vol. 81 (2011.), br. 1, str. 51-68;
 54. Željko Mardešić: svjedok zaboravljenog dijaloga: svjedočanstvo dijaloga vjernika i nevjernika s ocjenom današnjega stanja dijaloga, u: Nova prisutnost – časopis za intelektualna i duhovna pitanja, vol. 9 (2011.), br. 2, str. 353-374.
 55. Metamorphoses of Culture. A Theological Discernment of the Signs of the Times against the Backdrop of Scientific-Technical Civilisation, Lit Verlag, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2018.

Uz još nekoliko desetaka znanstvenih radova objavljenih u domaćim i stranim, recenziranim i nerecenziranim zbornicima radova te stručnih radova objavljenih također u znanstvenim i popularnim časopisima, objavio je također sedamnaest (17) recenzija, prikaza i osvrta na knjige i zbornike radova. Službeno je recenzirao također sedam (7) znanstvenih i stručnih knjiga i zbornika radova.