Ime: Josip

Prezime: Baloban

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: josip.baloban@zg.t-com.hr

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Josip Baloban

Životopis:

Rođen je 17. svibnja 1949. godine u Brebrovcu, župa Slavetić, Zagrebačka nadbiskupija. Osmogodišnju školu pohađao je u Slavetiću i Petrovini (1956.-1964.). Klasičnu gimnaziju završio je na Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu 1968. godine. Studij dvije godine filozofije i jednu godinu teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1968.-1971.), koji tada nije bio u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Studij teologije nastavio je na Ludwig-Maximilianovom sveučilištu u Münchenu, gdje je i diplomirao 1974. godine. 11. kolovoza 1974. godine zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Od jeseni 1974. do proljeća 1976. bio je na odsluženju vojnog roka u Valjevu. 1976. godine tadašnji zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić šalje ga na poslijediplomski i doktorandski studij u München, gdje je i doktorirao 1981. godine. Naslov disertacije bio je “Kirche in einer sozialistischen Gesellschaft. Analyse der gegenwärtigen pastoralen Situation in der Erzdiözese Zagreb (Nordkroatien) unter besonderer Berücksichtigung der distanzierten Kirchlichkeit”. Disertacija je objavljena na njemačkom jeziku 1982. godine u nizu Studien zur Praktischen Theologie, Band 24. 1981. godine vraća se u Hrvatsku te biva imenovan subsidijarom u župi sv. Luke Travno-Zagreb (1981.-1984.), zatim u župi sv. Mateja u Dugavama-Zagreb (1984.-1986.). Od 1981. do danas predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje: KBF-u), najprije 1981. na Katehetskom institutu, a zatim od 1982. kao asistent na filozofsko-teološkom šestogodišnjem studiju. U prvih dvadeset godina predaje predmete iz teologije i katehetike. Na istom Fakultetu se habilitirao 1990. godine s knjigom “Hrvatska kršćanska obitelj na pragu XXI. st.”, koja je iste godine tiskana u Zagrebu. Iste godine izabran je za sveučilišnog docenta, 1994. godine za izvanrednog profesora, 2000. godine za redovitog profesora, a 2005. godine za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 1993. godine Pročelnik je Katedre pastoralne teologije, a od 1994. voditelj VI. specijalizacije poslijediplomskog studija na KBF-u, gdje vodi magistarske i doktorske radove (uspješno obranjena 3 magistarska i 5 doktorskih radova). Na njegov prijedlog osnovana je Katedra religiozne pedagogije i katehetike na KBF-u 1996. godine. Bio je i njezin prvi Pročelnik od 1996. do 1998. godine. Voditelj je poslijediplomskoga specijalističkog studija “Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje” (2003.-). Od 1993. do 2000. godine bio je Tajnik Teološko-pastoralnog tjedna za svećenike na KBF-u. Od 1996. do 1998. godine bio je član Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i teologije. U tri mandata bio je dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2002.-2005. i 2007.-2008.). Bio je potpredsjednik Odbora za gradnju nove zgrade Fakulteta (2002.-2005). Bio je član Radne grupe Senata Sveučilišta u Zagrebu za izradu prijedloga Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju; član Odbora za poslovanje Senata Sveučilišta u Zagrebu; član Radne skupine za pisanje Statuta Sveučilišta u Zagrebu; član Radne skupine za prosudbu i analizu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Još uvijek je član Odbora za Statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu. Član je Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost i istodobno je Predsjednik Stručnog povjerenstva za područje društvenih znanosti (2004.-, već drugi mandat). Bio je član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (2004.-). Bio je član različitih vijeća Biskupske konferencije i Zagrebačke nadbiskupije, član Pripremnog Povjerenstva Druge sinode zagrebačke nadbiskupije u kojem je bio Voditelj Skupine “Mjesto i zadaća župe u Crkvi i društvu” za Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije te član Povjerenstva za izradu Radnog dokumenta (Instrumentum laboris) Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije; član Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. 2001. godine dekretom nadbiskupa Josipa Bozanića imenovan je kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog. 2007. godine izabran je za dekana Prvostolnog kaptola. Dekretom nadbiskupa Josipa kardinala Bozanića imenovan je 2008. arhiđakonom Karlovačko-goričkog arhiđakonata. Član je Konferencije pastoralnih teologa njemačkog govornog područja i član Udruženja pastoralnih teologa Srednje i Istočne Europe. Svojim izlaganjima sudjelovao je na raznim znanstvenim teološkim skupovima u domovini i inozemstvu. U zim. sem. akad. god. 1992./1993. bio je gost profesor na Teološkoj fakulteti u Ljubljani i Mariboru (na poslijediplomskom studiju). Od 1997. do 2001. godine sudjelovao je u međunarodnom znanstvenom projektu “Pastoralna teologija u postkomunističkim zemljama Europe”; od 1997. do 2000. godine u multidisciplinarnom projektu “Aufbruch”; od 1998. do 2000. u projektu “Kako Hrvati žive i vjeruju?”; 2000. godine, zajedno s prof. dr. sc. Perom Aračićem, bio je voditelj europskog istraživanja “Priester-2000”. Voditelj za Hrvatsku međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta “European Values Study” od 1999. do danas. Zatim od 2003. do 2005. voditelj međunarodnog projekta “Komparativna europska studija vrednota: Hrvatska i Europa”. Sudjelovao je u međunarodnom projektu “EU-Erweiterung. PosT-Forschungs- und Lernprojekt der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen”. Sada je voditelj međunarodnog znanstvenog projekta „Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi” (2007.-). Objavio je samostalno i u koautorstvu 19 knjiga, 49 izvornih članaka, 18 preglednih, 29 stručnih, 52 članka u novinama i recenzija, 44 intervju, 8 prikaza i 14 govora.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Fundamentalni pastoral
Pastoral braka i obitelji

Stručni studij Teologije:

Teologija i kršćanska duhovnost u Hrvata
Pastoralna teologija i apostolat laika

Izborni kolegij:

Socijalni pastoral u Hrvatskoj

Seminar:

Socio-religijska istraživanja u Hrvatskoj – pastoralni vid

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Josip BALOBAN, U potrazi za identitetom. Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa (uredio), Golden-marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005., 343 stranice. U Knjizi napisao predgovor (str. 9-17) i 4. poglavlje u koautorstvu s Gordanom Črpićem (str. 115-144). Ista Studija objavljena i na engleskom s naslovom In search of Identity. A Comparative Study of Values: Croatia and Europe (editor), Golden-marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005., 343 pages.

Josip BALOBAN, Afirmacija socijalnog pastorala u Hrvatskoj, u: Stjepan Baloban/Gordan Črpić (uredili), Socijalni kompendij: Izazovi i nadahnuće, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve/Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., str. 65-83.

Josip BALOBAN; Christen und Kirchen im Dialog mit der Transformationsgesellschaft, in: Peter Hünermann/Janez Juhant/Bojan Žalec (eds.), Dialogue and Virtu, Ways to Overcome Clashes of Our Civilizations, Lit Verlag, Berlin, 2007., S. 191-202.

Josip BALOBAN, Situation der katholischen Kirche in der kroatischen Gesellschaft ima Jahr 2007., u: http:www.postnetzwerk.net,symposien. Isti članank objavljen u: Post Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen (Hrsg.), Pastoral-Theologische Hefte, Wien-Gniezno 1(2008), S. 75-81.

Josip BALOBAN, Vrednote u Hrvatskoj između deklarativnog i stvarno življenog, u: Bogoslovska smotra 77(2007.), br. 4, str, 793-805.

Josip  BALOBAN, Temeljne značajne socijalnog pastorala, u: Franjo Emanuel Hoško (uredio), Zbornik Milana Šimunovića, Djelatna Crkva, u prigodi 65. obljetnice života, KS/Teologija u Rijeci, veljača 2008., str. 65-85.

Josip BALOBAN, Einige (pastoral)theologische Dilemmas im Jahr 201/13, in: Pastoraltheologische Hefte, Gniezno-Wien 6(2013), S. 11-30.

Josip BALOBAN, Pastoraltheologische Kriterien für christliche Identität, in: Pastoraltheologische Hefte, Gniezno-Wien 7(2014), S, 95-109.

Josip BALOBAN, Krunoslav NIKODEM, Siniša ZRINŠČAK (urednici), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza, Kršćanska sadašnjost/Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014, 481 stranica. U knjizi napisao poglavlje: Josip Baloban, Ivan Štengl, Danijel Crnić, Određeni aspekti crkvenosti u Hrvatskoj u komparaciji s nekoliko europskih zemalja, str. 43-92.; zatim poglavlje: Josip Baloban, Krunoslav Nikodem, Danijel Crnić, Analiza stavova o braku i obitelji u Hrvatskoj i u Europi, str. 93-125.

Josip BALOBAN, Pastoralna teologija u Hrvatskoj, u: Ivo Džinić/Ivica Raguž (priredili), Iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Đakovo, 2009., str. 15-32.

Josip BALOBAN; Pozicija i uloga Crkve u Srednjoj i Istočnoj Europi 20 godina nakon urušavanja komunističkog sustava, u: Bogoslovska smotra 79(2009.), br. 4, str. 739-753.

Josip BALOBAN (koautor Gordan Črpić), Werte als Wegmarken an den Wegen in die Zukunft in: Helmut Röneckl/Stjepan Baloban (Hg.), Jetzt die Zukonft gestalten. Sozia lethischen Perspektiven, Wien-Würzburg. 2010, S. 159-196.

Josip BALOBAN, Die Kirche in Kroatien nach der Wende,  in: Johan Marte/Vincence Rajšp/Karl W. Schwarz/Miroslav Polzer, Religion und Wende in Ostmittel- und Südeuropa 1989-2009. Tagungsband zum gleichnamigen Symposion anläßlich des 20. Jahrestages des Falls des Eisernen Vorhangs, Wien, im Oktober 2009, Innsbruck-Wien 2010, S. 112-130.

Josip BALOBAN, Opći Uvod u Europsko istraživanje vrednota – EVS-2008. Podatci za Republiku Hrvatsku, u: Bogoslovska smotra, br. 2, 411-420.

Josip BALOBAN (koautori: Alojzije Hoblaj i Danijel Crnić), Određeni aspekti crkvenosti u Hrvatskoj – rezultati i prosudbe istraživanja, u: Bogoslovska smotra, br. 2, str. 527-561.

Josip BALOBAN, Papst Franziscus und die müden europäischen Verkündiger und Christen, in: Pastoraltheologische Hefte, Gniezno-Wien 7(2015), S. 22-34.

Josip BALOBAN, Mentalni sklop pastoralnih djelatnika i pontifikat pape Franje, u: Bogoslovska smotra, 87(2017.), 1, 33-58.

Josip BALOBAN, Das  Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Kroatien, in: Stefan Mückl (Herausgeber), Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa. Die Enwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990, Duncker und Humbolt-Berlin 2017, Staatskirchenrechtliche Abhandlungen, Band 56/I, S. 77-102.

Josip BALOBAN, Pastoralni djelatnik u službi dijaloga i pomirenja, u: Bogoslovska smotra 87(2017.), br. 3, str. 634-656.

Josip BALOBAN, Gordan ČRPIĆ, Josip JEŽOVITA (uredili), Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. prema European Values Study, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Hrvatsko katoličko sveučilište/Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2019, 102 stranice.