SMJERNICE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU PRITUŽBI I PRIGOVORA STUDENATA

 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete izradilo je Smjernice za postupanje u slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća, nezadovoljstva ili problema vezanih uz izvođenje nastave, rad nastavnika na nekom kolegiju ili pak uz organizaciju i djelovanje Fakulteta.

Pritužbe je moguće podnijeti anonimno i u potpisanom obliku.

Anonimne pritužbe

Anonimne pritužbe mogu se podnijeti putem Anonimnog sandučića koji je postavljen na vidljivom mjestu u Studentskom zboru. 

Anonimni sandučić će se prazniti tijekom akademske godine svaki prvi ponedjeljak u mjesecu, u prisutnosti Prodekana za nastavu kao predsjednika Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, predsjednika Studentskog zbora i Studentskog pravobranitelja. Napisat će se zapisnik o nađenim pritužbama, primjedbama, prijedlozima i pitanjima.

Sva  pitanja proslijedit će se onima na koje se odnose (dekanu, Upravi, nastavnom ili nenastavnom osoblju) uz obvezu davanja odgovora na postavljene pritužbe, primjedbe, prijedloge i pitanja.

Uprava Fakulteta odnosno Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete vodit će računa o tome da se na pritužbe, primjedbe, prijedloge i pitanja odgovori u roku mjesec dana.

Odgovori će biti dostupni Studentskom zboru svaki prvi petak u mjesecu te će studenti moći doći do njih preko predsjednika Studentskog zbora i Studentskog pravobranitelja.

Potpisane pritužbe

Sukladno uvriježenoj praksi na Fakultetu nedoumice ili prigovori koji se odnose na izvođenje nastave ili rad nastavnika na nekom kolegiju rješavaju se prvotno komunikacijom između studenta i nastavnika. Student se treba putem službene adrese e-pošte obratiti predmetnom nastavniku i jasno mu iznijeti problem. Ukoliko nastavnik ne odgovori na upit studenta ili se problem na taj način ne može riješiti, student se putem službene adrese e-pošte obraća nastavniku Voditelju studijske godine ili, ako se upit odnosi na potonjeg, Prodekanu za nastavu. Voditelj studijske godine / Prodekan za nastavu dužan je odgovoriti na upit studenta u roku od 5 radnih dana. 

U slučaju prigovora na organizaciju i rad Fakulteta student se prvotno putem službene adrese e-pošte obraća Voditelju studijske godine koji je dužan odgovoriti na upit studenta u roku od 5 radnih dana.

Ako se kroz navedenu dobru praksu na Fakultetu nije riješio postojeći problem postupak podnošenja i odgovora na potpisane pritužbe i prigovore studenta jest sljedeći.

 1. Ako Voditelj studijske godine/ Prodekan za nastavu ne odgovori na upit studenta ili se problem na taj način ne može riješiti, potrebno je formulirati pismeni prigovor te ga urudžbirati u Prijemno-otpremni ured KBF-a.
 2. Prijemno-otpremni ured KBF-a će prigovor studenta ovisno o predmetu prigovora proslijediti Prodekanu za nastavu ili Prodekanu za organizacijska pitanja koji će dogovoriti sastanak sa studentom i navedenim nastavnikom ili nenastavnim osobljem uz vođenje bilješki sa sastanka.
 3. Ukoliko Prodekan za nastavu odnosno Prodekan za organizacijska pitanja ne može riješiti problem, obavještava Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete koje ponovno dogovara sastanak sa studentom i navedenim nastavnikom ili nenastavnim osobljem uz vođenje bilješki sa sastanka.
 4. U slučaju nemogućnosti rješavanja pritužbe ili prigovora obavještava se Dekan KBF-a koji je dužan postupati u skladu sa propisima RH, općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.

 

NEKA ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

 1. Tko se sve može obratiti Studentskom pravobranitelju?

Studentskom pravobranitelju mogu se obratiti svi studenti  Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 1. Česte zablude o Studentskom pravobranitelju.

Studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno-tehničke prirode ni generičke pritužbe studenata (kao npr. pitanje povećanja broja rokova, poboljšanje studentskog standarda, problemi u kontaktu s pojedinim profesorima ili katedrama i sl.).

Studentski pravobranitelj nije ni pravni zastupnik studenata.

Studentski pravobranitelj savjetuje studente i pomaže im u komunikaciji između Uprave, pojedinih katedri i profesora.

U pitanjima administrativno-tehničke prirode studenti mogu rješenje potražiti obraćanjem službenim referentima KBF-a u Zagrebu, a za sva generična pitanja nadležan je Studentski zbor.

 1. Hoće li moja pritužba biti negdje objavljena?

Sve pritužbe studenata su u potpunosti anonimne. U svojem radu Studentski pravobranitelj je u potpunosti neovisan u odnosu na Studentski zbor i Upravu Fakulteta.

 1. Načela rada.

Rad Studentskog pravobranitelja temelji se na načelima samostalnosti u radu, povjerljivosti, objektivnosti, ravnopravnosti te transparentnosti.

 1. Koje su zadaće Studentskog pravobranitelja?

Sukladno odredbama Statuta Studentskog zbora KBF-a u Zagrebu, Studentski pravobranitelj:

 1. prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta;
 2. savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
 3. sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
 4. s nadležnim tijelima Fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata;
 5. obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.