Naziv programa cjeloživotnog obrazovanja:

Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata

Plan studija

Cjeloviti studij traje jednu akademsku godinu ili 8 vikenda.

Studij je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava.

Nastava se u načelu održava jedan vikend mjesečno.

8 vikenda: petak 10 sati; subota 6 sati. Ukupno 128 sati.

Program Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata odvija se na dva načina: teorijski i praktični. Program predviđa predavanja, seminare i radionice te završni seminarski rad. Ispiti su pisani ili usmeni. Na kraju programa polaznici dobivaju Potvrdnicu/svjedodžbu o završenom programu Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata (naziv koji nije akademski).

Program formacije odgojitelja svećeničkih i redovničkih zvanja

Program cjeloživotnog obrazovanja Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata institucionalni je odgovor na zahtjev Crkve za primjerenom formacijom odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata.

Program studija odvija se na dvije razine: teorijskoj i praktičnoj. U teorijskom dijelu obrađuju se teološko-duhovna i psihološko-pedagoška dimenzija osobe, s ciljem razumijevanja osobe u njezinoj cjelovitosti te primjeni odgojnih metoda koje odgovaraju kršćanskoj antropologiji. Teorijski dio realizira se predavanjima. Praktični dio nudi polaznicima mogućnost rasta i razvoja u autentičnosti i dosljednosti u vlastitom pozivu, prati polaznike u formacijskoj praksi te omogućava supervizijski rad. Praktični rad predviđa radionice, praćenje (individualno i/ili grupno) sudjelovanjem u iskustvenoj grupi te supervizijskim radom.

Program nudi sudionicima sadržaj koji integrira intelektualno-akademsku s općeljudsko-duhovno-pastoralnom formacijom. Poseban je cilj, zapravo, pomoći odgojiteljima duhovnih zvanja steći primjerenu odgojnu kompetenciju u ostvarivanju njihove zadaće, tj. steći kompetenciju razlučivanja i praćenja budućih svećenika, redovnika i redovnica, kao i praćenja redovnika i redovnica s položenim privremenim ili doživotnim zavjetima te praćenja svećenika/redovnika do 10 godina misništva.

Nudi „referentni okvir“ kršćanskog poziva općenito, a osobito svećeničkog i redovničkog. Pozornost je usmjerena na „subjekt od Boga pozvan“ (teološka dimenzija), vodeći računa o razvoju cjelovite osobe (antropološka dimenzija). Polazeći upravo od ove perspektive, Program nastoji pružiti, nadalje, interdisciplinarni pogled kršćanskoga te svećeničkog i redovničkog poziva. Svi kolegiji usmjereni su tomu da razlažu i promišljaju o zajedničkim elementima koji mogu pomoći razumjeti taj pogled.

Program nadalje samim polaznicima nudi mogućnost da rade na sebi, da se razvijaju kao osobe, kao vjernici i kao odgojitelji. Ta samoizgradnja i samoodgoj, osim predavanjima, osobito se potiču radom u skupinama gdje se zajedno produbljuju različite teme, raspravlja o mnogim pitanjima suočavajući se i upoznavajući različita iskustva i stvarnosti značajne za formaciju duhovnih zvanja

Crkveni dokumenti potvrđuju nedostatak osposobljenih odgojitelja za svećeničke i redovničke kandidate. Posebno naglašavaju da budućnost pripreme svećeničkih i redovničkih kandidata leži u izboru i odgojnoj izgradnji odgojitelja (usp. Ivan Pavao II., Dat ću vam pastire (Pastores dabo vobis). Apostolska postsinodalna pobudnica kleru i vjernicima o svećeničkoj izgradnji (formaciji) u sadašnjim prilikama, GK, Zagreb, 2012., br. 66). Kvalitetna svećenička i redovnička formacija ne dopušta improvizaciju, nego zahtijeva ozbiljnu i primjerenu pripremu, koja pretpostavlja temeljitu izobrazbu odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata. U tom se kontekstu potvrđuje nužnost posvećivanja velike pozornosti izboru i formaciji odgojiteljâ i odgojiteljicâ. Nije dovoljno povremeno organizirati neke informativne tečajeve na različite teme iz teologije i duhovnosti, nego je potrebno svim odgojiteljima omogućiti temeljnu inicijalnu formaciju (usp. Kongregacija za ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života, Za novo vino nove mješine. Od Drugog vatikanskog koncila naovamo posvećeni život i još uvijek prisutni izazovi, HRK, Zagreb, 2017., br. 16) kao i pružiti mogućnost trajne izgradnje nositelja formacije (Kongregacija za kler, Ratio Fundamentalis Istitutionis Sacerdotalis  KS, Zagreb, 2017., br. 152.)

Ciljevi:

– omogućiti odgojiteljima razumijevanje stvarnosti svećeničkih i redovničkih zvanja i interpretiranje novih potreba u pedagoškom i formativnom ključu

– pripremiti odgojitelje, koji djeluju u početnoj i trajnoj formaciji, za odgojni rad na individualnoj razini te za rad u skupini

– interdisciplinarnim pristupom omogućiti stjecanje temeljnoga znanja i razvoj vještina potrebnih za zrelo i kompetentno odgojno djelovanje odgojitelja u ustanovama koje pripremaju svećeničke i redovničke kandidate.

Naslovnici:

Program mogu upisati osobe koje su odgovorne za početnu i trajnu formaciju. Ponajprije je namijenjen sadašnjim i budućim odgojiteljima svećeničkih i redovničkih kandidata. Program mogu upisati i ravnatelji sjemeništa, duhovnici, animatori duhovnih zvanja, animatori zajednica.

Područja studija

Program traje godinu dana i na kraju polaznik dobiva Potvrdnicu/svjedodžbu o završenom programu Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata (naziv koji nije akademski).

Kolegiji se održavaju u dva semestra, ukupno 20 ECTS.

Svi kolegiji, obvezni i izborni, pripadaju sljedećim područjima: teologija, duhovnost, psihologija, pedagogija i kanonsko pravo.

Završetak programa

Nakon što je položio sve ispite polaznik/student  mora napisati završni seminarski rad (između 10 i 15 kartica teksta), u kojemu se kritički osvrće na cijeli program ili produbljuje jednu od obrađivanih tema tijekom predavanja. Tema rada bi trebala imati praktičnu primjenu u zajednici u kojoj kandidat obavlja službu odgojitelja.

Opće informacije

Početak izvođenja programa: listopad 2020.

Uvjeti upisa: preporuka biskupa ili redovničkoga poglavara; motivacijsko pismo/obrazloženje (na obrascu)

Cijena jedne godine: 4.000,00 kn.

Natječaj za upis bit će raspisan u rujnu.