Vrsta studija:

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) je studij koji se izvodi u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem.

Uz studij Teološko-religijske znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu može se upisati dvopredmetni studij Sociologije ili dvopredmetni studij Povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Izvođenje studija:

Preddiplomski sveučilišni studij (preddiplomski) izvodi se kao redoviti.

Trajanje:

Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

Studijski program izvodi se u kombinaciji s bilo kojim dvopredmetnim studijskim programom Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

ECTS bodovi:

Najmanje 90 ECTS bodova (180 ECTS bodova ukupno na oba studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.)

Drugi akademski naziv moguće je steći ovisno o kombinaciji koju je student upisao:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Mogućnosti nastavka studija:

Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studija Teološko-religijske znanosti, prvostupnici imaju mogućnost nastaviti diplomski studij Teološko-religijske znanosti.

Mogu nastaviti diplomski studij i na drugim srodnim fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS, u skladu s uvjetima koje postavljaju ti fakulteti.

Ukratko o studiju:

Akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita za jednopredmetni studij; najmanje 90 ECTS bodova i polaganje svih ispita za dvopredmetni studij

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). Kako bi se studenti upoznali s različitim područjima povijesti, studij se sastoji od više skupina predmeta, tj. temeljni povijesni predmeti, metodološki i specifični poput Pomoćnih povijesnih znanosti i Latinskog jezika.

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70 % konačne ocjene) i završni ispit (30 % konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?
Preddiplomski sveučilišni studij služi kao uvod u različita područja povijesti (stari vijek, srednji vijek, novi vijek, suvremeno doba). Cilj je preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti ovladavanje temeljnim pojmovima iz povijesti, razvijanje kritičkog mišljenja i samostalnosti u radu te ovladavanje istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenog rada. Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski sveučilišni studij.

Ukratko o studiju:

Akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita za jednopredmetni studij; najmanje 90 ECTS bodova i polaganje svih ispita za dvopredmetni studij

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova). Kako bi se studenti upoznali s različitim područjima sociologije, studij se sastoji od nekoliko skupina predmeta, tj. od metodoloških, statističkih, teorijskih predmeta te predmeta iz primijenjene sociologije.

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije služi upoznavanju studenata s različitim područjima sociologije, ali i proučavanju pojedinih sadržaja iz sociologiji bliskih znanstvenih disciplina. Student će nakon preddiplomskoga sveučilišnog studija sociologije moći provoditi jednostavnija istraživanja uz primjenu statističkih računalnih paketa, osmisliti jednostavnije programe i projekte, pisati stručne istraživačke izvještaje i ovladati razumijevanjem stručne literature.
Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski sveučilišni studij.