ŠifraIme nositelja predmetaIme suradnika na predmetuNaziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
211382
II/12P
Doc. dr. sc. Branko MurićDogmatska konstitucija »Lumen gentium« kao »magna charta« suvremene ekleziologije8004
211383
II/13P
Prof. dr. sc. Željko TanjićDoprinos dogmatske konstitucije »Dei Verbum« postkoncilskoj teologiji Objave8004
211371
I/3P
Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofske postavke postkoncilske teologije8004
211384
II/14P
Doc. dr. sc. Tomislav KovačMisijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta »Ad gentes« do danas8004
211387
II/18P
Izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač»Osoba« kao temeljni pojam kršćanske slike Boga i čovjeka8004
230551
III/36P
Doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić
Izv. prof. dr. sc. Andrea Filić
Otačka teologija - nadahnuće za ostvarivanje cjelovite čovjekove dobrobiti8004
211385
II/15P
Doc. dr. sc. Branko MurićRecepcija i hermeneutika Drugog vatikanskog koncila8004
211386
II/16P
Doc. dr. sc. Tomislav KovačTeologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata8004
Seminari
211389
II/20S
Prof. dr. sc. Željko TanjićDostojanstvo ljudske osobe i sloboda vjerovanja u svjetlu Objave0806
211381
I/11S
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićHabermasova teorija komunikativnog djelovanja0806
230553
III/43S
Izv. prof. dr. sc. Anto BarišićPatristička i teologija II. vatikanskoga koncila u misli Tomislava J. Šagi-Bunića0806
211390
II/21S
Doc. dr. sc. Branko MurićSvjedočanstvo – oblik objave i motiv vjerodostojnosti0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i doktorskih radovaZnanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/ Doktorske radioniceMentori licencijatskih i doktorskih radovaIstraživački seminar/ Doktorske radionice

LEGENDA:    P – predavanja  S – seminar  V – vježbe  K – koeficijent, ECTS bodovi