Ime nositelja predmetaIme suradnika na predmetuNaziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
Doc. dr. sc. Branko MurićDogmatska konstitucija Lumen gentium kao magna charta suvremene ekleziologije8004
Prof. dr. sc. Željko TanjićDoprinos dogmatske konstitucije o božanskoj objavi Dei Verbum postkoncilskoj teologiji objave8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačMisijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas8004
Doc. dr. sc. Branko MurićRecepcija i hermeneutika Drugog vatikanskog koncila8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačTeologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata8004
Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofske postavke postkoncilske teologije8004
Doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač»Osoba« kao temeljni pojam kršćanske slike Boga i čovjeka8004
Prof. dr. sc. Ivan BodrožićUtjecaj teologije svetog Augustina na ekleziologiju II. vatikanskog sabora8004
Seminari
Prof. dr. sc. Željko TanjićDostojanstvo ljudske osobe i sloboda vjerovanja u svjetlu objave0806
Doc. dr. sc. Branko MurićSvjedočanstvo - oblik objave i motiv vjerodostojnosti0806
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićHabermasova teorija komunikativnog djelovanja0806
Prof. dr. sc. Ivan BodrožićKoncilska afirmacija otačke teologije0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i doktorskih radovaZnanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/Doktorske radioniceMentori licencijatskih i doktorskih radovaIstraživački seminar

LEGENDA:    P – predavanja  S – seminar  V – vježbe  K – koeficijent, ECTS bodovi