Ime nositelja predmetaIme suradnika na predmetuNaziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
Prof. dr. sc. Željko TanjićDr. sc. Branko Murić
Dogmatska konstitucija Lumen gentium kao magna charta suvremene ekleziologije
8004
Prof. dr. sc. Željko TanjićDoprinos dogmatske konstitucije o božanskoj objavi Dei Verbum postkoncilskoj teologiji objave8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačMisijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas8004
Prof. dr. sc. Željko Tanjić Dr. sc. Branko Murić
Recepcija i hermeneutika Drugog vatikanskog koncila
8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačTeologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata8004
Izv. prof. dr. sc. Alojz Ćubelić
Filozofske postavke postkoncilske teologije
8004
Doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač»Osoba« kao temeljni pojam kršćanske slike Boga i čovjeka8004
Prof. dr. sc. Ivan BodrožićUtjecaj teologije svetog Augustina na ekleziologiju Drugog vatikanskog sabora8004
Seminari
Prof. dr. sc. Željko TanjićDostojanstvo ljudske osobe i sloboda vjerovanja u svjetlu objave0806
Prof. dr. sc. Željko TanjićDr. sc. Branko MurićSvjedočanstvo – oblik objave i motiv vjerodostojnosti0806
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićHabermasova teorija komunikativnog djelovanja0806
Prof. dr. sc. Ivan BodrožićKoncilska afirmacija otačke teologije0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i doktorskih radovaZnanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/Doktorske radioniceMentori licencijatskih i doktorskih radovaIstraživački seminar iz fundamentalne teologije/istraživački seminar iz patrologije

LEGENDA:    P – predavanja  S – seminar  V – vježbe  K – koeficijent, ECTS bodovi