Šifra Ime nositelja predmeta Ime suradnika na predmetu Naziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
211426
V/61P
Doc. dr. sc. Tomislav KovačDijalog kršćana, Židova i muslimana u suvremenoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini8004
211428
V/63P
Doc. dr. sc. Tomislav KovačDuhovnost kao mjesto ekumene među kršćanima i dijaloga među religijama8004
211419
V/54P
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Antun JapundžićGeneza i teologija ekumenizma8004
211430
V/65P
Doc. dr. sc. Mijo NikićGranična pitanja ekumenizma i dijaloga8004
211424
V/59P
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Vlado KošićHrvatska ekumensko-teološka baština8004
211420
V/55P
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Antun JapundžićKatoličko poimanje jedinstva i zajedništva u Crkvi8004
211429
V/64P
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Rade KisićKomparativna konfesiologija8004
211427
V/62P
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićProf. dr. sc. Nenad MiloševićLiturgija i liturgijska baština u ekumenskom kontekstu8004
211421
V/56P
Prof. dr. sc. Dragan RadićPravoslavna teologija i jedinstvo Crkve8004
211422
V/57P
Doc. dr. sc. Lidija MatoševićProtestantizam i jedinstvo Crkve8004
211425
V/60P
Doc. dr. sc. Tomislav KovačZajedničko i specifično u religijama8004
211423
V/58P
Prof. dr. sc. Marija PeharDoc. dr. sc. Rade KisićZnačajniji teološki pravci kršćanskog Istoka i Zapada u ekumenskoj perspektivi8004
Seminari
211464
VII/99S
Doc. dr. sc. Tomislav GalovićDoc. dr. sc. Ivan BoticaHrvatska trojezičnost i tropismenost0806
211431
VII/66S
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićRelevantni ekumenski i međureligijski dokumenti i literatura0806
211390
II/21S
Doc. dr. sc. Branko MurićSvjedočanstvo – oblik objave i motiv vjerodostojnosti0806
211435
V/70S
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDr. sc. Ljerka DulibićTeološko iščitavanje Istočnih i Zapadnih ikona i sakralnih slika0806
211432
V/67S
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićTeološko nazivlje u dekretu »Unitatis redintegratio«0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Znanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/
Doktorske radionice
Mentori licencijatskih i
doktorskih radova
Istraživački seminar/ Doktorske radionice