Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2017.  godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

z a    i z b o r 

 

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci.

 

Uvjeti:

 

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), dužni  ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Pristupnici su također dužni  ispunjavati posebne uvjete  propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06),  posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis , “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, 

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova) ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstveno zvanje;

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje,

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u u 2 primjerka).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38