Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri pastoralne teologije; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri crkvene povijesti; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: filologija, znanstvenoj grani: kroatistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri religijske pedagogije i katehetike; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri religijske pedagogije i katehetike; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri dogmatske teologije

               Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci
 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: filologija, znanstvenoj grani: kroatistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci

Uvjeti:

   Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17), odnosno Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06, 127/06) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.                         

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta za izbor, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega; objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u propisano znanstveno zvanje), tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), zahtjev da se na izbor u znanstveno zvanje primjenjuje Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11) (samo za pristupnike  koji traže da se na njihov izbor u znanstveno zvanje primjenjuju odredbe „starog“ Pravilnika za izbor u znanstvena zvanja), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje, zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06,127/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora).

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br: 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br: 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju–viši predavač, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe, na Katedri liturgike, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme; dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe (sviranje), na Katedri liturgike, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

              

               Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – viši predavač, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu.
 2. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe (sviranje), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017), a pristupnici natječaja pod točkom 2. dodatno i posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetnička zvanja (NN 131/08 i 86/10).

Prijavi na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti:

– životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani; ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi profesora teorijsko-glazbenih predmeta, a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta  za izbor, preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu (teorijsko-glazbeni predmeti – solfeggio), presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji  (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor), objavljene radove/dokaze o javnim nastupima, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

Prijavi na natječaj pod točkom 2. potrebno je priložiti:

– životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani; ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi akademskog muzičara (orgulje), a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta za izbor, preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji  (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor), objavljeni radove/dokaze o javnim nastupima, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti, dokaze o ispunjavanju uvjeta prema Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima, u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17). 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 21. rujna 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06, 127/06), odnosno propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.                         

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstveno zvanje), zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje. Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, Zagreb, Vlaška 38

Interni natječaj za izbor pročelnika (šefa) Katedre ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1 izvršitelja m/ž)

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2018. godine

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za izbor pročelnika (šefa)

Katedre ekumenske teologije

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelja m/ž)

 

Uvjeti:

 • doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije
 • znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • opširan životopis,
 • „nihil obstat“ svog Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije,
 • presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,
 • presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,
 • popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji).

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u jednakom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

 

 

-objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 17. rujna 2018. godine

Interni natječaj za izbor pročelnika (šefa) Katedre liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1 izvršitelja m/ž)

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2018. godine

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za izbor pročelnika (šefa)

Katedre liturgike

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelja m/ž)

 

 

Uvjeti:

 • doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije
 • znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • opširan životopis,
 • „nihil obstat“ svog Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije,
 • presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,
 • presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,
 • popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji).

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u jednakom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

 

 

-objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 17. rujna 2018. godine

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju-docent na Katedri fundamentalne teologije, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

   Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), odnosno propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.                           

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstevno zvanje), zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje. Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, Zagreb, Vlaška 38

 

 

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju-docent na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme te za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju-asistent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri fundamentalne teologije

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 25. svibnja 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanjuasistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.  Pristupnici pod točkom 1. dužni su ispunjavati i uvjete  propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), odnosno propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), pristupnici pod točkom 1. trebaju dostaviti ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, a pristupnici pod točkom  2 ovjerenu presliku o stečenoj VSS iz teologije . Ukoliko je magisterij/licencijat stečen izvan Republike Hrvatske potrebno je priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje kojim se priznaje visokoškolska kvalifikacija u svrhu zaposlenja. Pristupnici pod točkom 1. trebaju dostaviti:  izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstevno zvanje), zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje. Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno zvanje docenta moraju održati nastupno predavanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, Zagreb, Vlaška 38

 

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste, interni naziv: tajnik/tajnica Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice te za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – portir, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 23. ožujka 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/tajnica Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice, mjesto rada u Zagrebu.

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – portir na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

za pristupnike za radno mjesto pod točkom 1.: VSS–magistar struke–završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, radno iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu;

za pristupnike za radno mjesto pod točkom 2.: SSS–srednja stručna sprema, poželjno

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, ovjerenu presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu (pristupnici pod točkom jedan), ovjerenu presliku završne svjedodžbe ili svjedodžbe s državne mature kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu(pristupnici pod točkom dva), izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (za pristupnike pod točkom jedan), izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

   Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Vlaška 38

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent na Katedri moralne teologije, jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent na Katedri dogmatske teologije, jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent na Katedri moralne teologije, jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent na Katedri crkvene povijesti

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. siječnja 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 3. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 4. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Povijest, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

   Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), odnosno propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.       

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), pristupnici pod točkom 1., 2. i 3. trebaju dostaviti ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a pristupnici pod točkom 4. za polja povijesti, za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstevno zvanje), zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje. Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima, u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 15. prosinca 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za strane državljane, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor, te objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, skupa s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38