NATJEČAJ – rukovoditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 24. svibnja 2024.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za izbor

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto: voditelj ustrojstvene jedinice 3; interni naziv: rukovoditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

VSS – magistar/magistra prava – završen diplomski/integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku osobne iskaznice, krsni list, presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu, presliku potvrde o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21, 156/23)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf). Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i iz čl. 48 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o priznatom/utvrđenom statusu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem e-maila na personalna.sluzba@kbf.unizg.hr u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama dostave izvornik. Prijavom na natječaj kandidat prihvaća da se osobni podaci obrađuju u skladu sa svrhom natječaja. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku. 

                                                           

  Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38