NATJEČAJ – docent na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 24. svibnja 2024. godine

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

r a s p i s u j e

N A T JE Č A J

z a    i z b o r

 • jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno znanstveno – nastavno radno mjesto: docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21, 111/22). Pristupnici za izbor također su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17, 120/21, 119/22) te posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),
 • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za strane državljane,
 • ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
 • presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
 • tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,
 • objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja,
 • dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21,156/23)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf). Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i iz čl. 48 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o priznatom/utvrđenom statusu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u elektroničkom obliku putem e-maila personalna.sluzba@kbf.unizg.hr te jedan primjerak u fizičkom obliku na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavom na natječaj kandidat prihvaća da se osobni podaci obrađuju u skladu sa svrhom natječaja. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38