NATJEČAJ – voditelj odsjeka, interni naziv: Voditelj prijemno-otpremnog ureda i Ureda nabave

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: Voditelj prijemno-otpremnog ureda i Ureda nabave na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

Obvezni: SSS– završena srednja škola, dvije godine radnog iskustva, poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, ovjerenu presliku završne svjedodžbe ili svjedodžbe s državne mature kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu, izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf). Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i iz čl. 48 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o priznatom/utvrđenom statusu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

      Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Vlaška 38