NATJEČAJ – viši asistent

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj suradnji (NN 119/22) i Odluke Fakultetskog vijeća od 10. siječnja 2024. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r 

Jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno suradničko radno mjesto viši asistent iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstveno polje Teologija na određeno vrijeme (najduže 4 godine), u punom radnom vremenu, na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta religijskih znanosti.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
  • presliku dokaza o državljanstvu,
  • ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
  • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani,
  • presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu,
  • izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
  • poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf). Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i iz čl. 48 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o priznatom/utvrđenom statusu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u elektroničkom obliku putem e-maila personalna.sluzba@kbf.unizg.hr te jedan primjerak u fizičkom obliku na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38