NATJEČAJI – tajnik i portir

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 31. ožujka 2023.g. i 27. listopada 2023.g.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjom uredu interni naziv: Tajnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na namješteničko radno mjesto III. vrste – radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

  1. VSS – magistar/magistra prava – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili završen studij kanonskog prava, 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika.
  2. SSS–srednja stručna sprema.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, presliku potvrde o položenom pravosudnom ispitu (za pristupnike pod točkom 1.), ovjerenu presliku završne svjedodžbe ili svjedodžbe s državne mature kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu (za pristupnike pod točkom 2.), izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf). Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata (NN 84/21) (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i iz čl. 48 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o priznatom/utvrđenom statusu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

      Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Vlaška 38