Interni natječaj za izbor pročelnika (šefa) Katedre moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1 izvršitelj m/ž)

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. listopada 2021. godine

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Raspisuje

I N T E R N I   N A T J E Č A J

 

za izbor pročelnika (šefa)

Katedre moralne teologije

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelja m/ž)

 

Uvjeti:

 • doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije
 • znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

 • opširan životopis,
 • „nihil obstat“ svog Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije,
 • presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,
 • presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,
 • popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji)

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u jednakom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

 

Objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 16. listopada 2021. godine