Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 25. rujna 2019. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J 

z a   i z b o r

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv – voditelj Službe za znanstveno-istraživačke projekte na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, mjesto rada u Zagrebu.
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv – voditelj odjela kadrovskih poslova na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

  1. VSS – magistar/magistra struke – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, poznavanje rada na institucijskim projektima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji su završili Katolički bogoslovni fakultet, imaju iskustvo praktične primjene sveučilišne evidencije te iskustvo rada u visokoškolskim ustanovama.
  2. VSS – magistar/magistra struke – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, rad u aplikaciji REGZAP, rad u aplikaciji e-Lana, te iskustvo vođenja/praćenja postupka izbora u suradnička, znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, ovjerenu presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu, izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

U prijavi na natječaj potrebno naznačiti redni broj i točan naziv radnog mjesta na koji se pristupnik prijavljuje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38