Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 23. ožujka 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/tajnica Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice, mjesto rada u Zagrebu.

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – portir na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

za pristupnike za radno mjesto pod točkom 1.: VSS–magistar struke–završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, radno iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu;

za pristupnike za radno mjesto pod točkom 2.: SSS–srednja stručna sprema, poželjno

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, ovjerenu presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu (pristupnici pod točkom jedan), ovjerenu presliku završne svjedodžbe ili svjedodžbe s državne mature kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu(pristupnici pod točkom dva), izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (za pristupnike pod točkom jedan), izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

   Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Vlaška 38