Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. siječnja 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  4. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Povijest, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

   Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), odnosno propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.       

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), pristupnici pod točkom 1., 2. i 3. trebaju dostaviti ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a pristupnici pod točkom 4. za polja povijesti, za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstevno zvanje), zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje. Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima, u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38