Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme

,

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2017. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

 

-jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, s punim radnim vremenom,  na određeno vrijeme, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prema Zakonu o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– VSS- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij teologije i završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva (ukoliko kandidat nema završen studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema, ima obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te nakon toga položiti stručni ispit za diplomiranog knjižničara u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova),  godina radnog iskustva, poželjan rad u nekoj od knjižničnih podrški Zaki, Crolist, Koha, Aleph, poznavanje rada na računalu, aktivno znanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, talijanski) te klasična naobrazba (poznavanje grčkog i latinskog jezika i književnosti)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice, krsni list (izvornik), ovjerenu presliku diplome kojom se dokazuje gore tražena stručna sprema, izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž, izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38