Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 24. studenoga 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju-izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na Katedri kanonskog prava Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Pristupnici su također dužni  ispunjavati posebne uvjete  propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06),  posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

Životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),”nihil obstat”, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije ili ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o ispunjavanju minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, potvrdu o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u zvanje prema natječaju, objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova), izjava sa zahtjevom da se na izbor u znanstveno zvanje primjenjuju odredbe Pravilnika 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11 (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno zvanje primjenjuju odredbe „starog“ Pravilnika) i  dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u 4 istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u x 2). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedeno u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38