Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2019. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

jednog (m/ž) izvršitelja na novo radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 6. 02. Teologija i 5. 06. Psihologija):, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za filozofiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

Svi pristupnici su dužni, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke), ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije i psihologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani, presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38