Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – umjetnički savjetnik, u umjetničkom području, polje: glazbena umjetnost, grana: reprodukcija glazbe sviranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za potrebe Instituta za crkvenu glazbu; natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste i u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju istraživačkog projekta IP – 2019 – 04 – 2 godine

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 24. travnja 2020. godine i

30. listopada 2020. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – umjetnički savjetnik, u umjetničkom području, polje: glazbena umjetnost, grana: reprodukcija glazbe sviranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za potrebe Instituta za crkvenu glazbu
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste i u suradničkom zvanjuposlijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju istraživačkog projekta IP – 2019 – 04 – 2 godine

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 1:

svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017)

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 2:

obvezni uvjet – završen poslijediplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti, polje teologija i da od upisivanja doktorskog studija nije proteklo više od 10 godina

dodatni uvjeti: prethodno iskustvo na istraživačkim projektima i/ili znanstveno-istraživačkim aktivnostima; izlaganja na znanstvenim konferencijama; iskustvo timskog rada i rada na području religijske pedagogije i katehetike; izvrsno poznavanje dvaju stranih jezika; napredno poznavanje rada na računalu (MS Office)

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– presliku dokaza o državljanstvu,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike

  koji su strani državljani;

– ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi iz umjetničkog područja, polja glazbene umjetnosti (za pristupnike pod točkom 1), odnosno ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije (za pristupnike pod točkom 2), a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju,

– izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta  za izbor

– preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu

– izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti (za pristupnike pod točkom 1) odnosno izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega

– poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova (za pristupnike pod točkom 2)

– tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji  (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor) (za pristupnike pod točkom 1)

– objavljeni radovi/ dokazi o javnim nastupima (za pristupnike pod točkom 1)

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne

  djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području

umjetnosti (za pristupnike pod točkom 1)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38