Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstveno polje: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta religijskih znanosti; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redovitog profesora (I. izbor) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – umjetnički savjetnik, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe (sviranje), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. veljače 2021. godine i 25. ožujka 2022. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstveno polje: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta religijskih znanosti.
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redovitog profesora (I. izbor) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – umjetnički savjetnik, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe (sviranje), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu.

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni  ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07,71/10, 116/10, 38/11, 28/17). Pristupnici za izbor također su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17) (pristupnici pod točkom 1 i 2), odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti, te posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),

-“nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

-presliku dokaza o državljanstvu,

-dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

-ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije (za pristupnike pod točkom 1 i 2), odnosno ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi iz umjetničkog područja, polja glazbene umjetnosti (za pristupnike pod točkom 3) te ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

-presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

-presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

-izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

-izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti za pristupnike pod točkom 1 i 2 odnosno nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti za pristupnike pod točkom 3 (reprodukcija glazbe – sviranje) na visokom učilištu i izvan njega,

-potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete

-tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju, a za pristupnike pod točkom 3 uz radove dodati i popise javnih nastupa

-objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova) za pristupnike pod točkom 1 i 2

-objavljeni radovi/dokazi o javnim nastupima prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova/dokaza) za pristupnike pod točkom 3

-dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje odnosno postupku izbora u umjetničko nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38