Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 25. listopada 2019. godine i 20. prosinca 2019. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja Teologija, znanstvena grana Biblijska teologija na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu.
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja Teologija, znanstvena grana Fundamentalna teologija, na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017).

 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta);
 • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate);
 • presliku dokaza o državljanstvu;
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike;
 • koji su strani državljani;
 • ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi profesora teorijsko – glazbenih predmeta, a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju (za pristupnike pod točkom 2);
 • ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu (za pristupnike pod točkom 1 i 3);
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor;
 • preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu;
 • presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu;
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega;
 • potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete (za pristupnike pod točkom 1 i 2);
 • tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju);
 • objavljeni radovi/dokazi o javnim nastupima;
 • objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova) (za pristupnike pod točkom 1);
 • dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno (pristupnici pod točkom 1) odnosno nastavno zvanje u području umjetnosti (pristupnici pod točkom 2).

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38