Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor (I. izbor) u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od  31. siječnja 2020. godine

 KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r 

 • jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  –  redoviti  profesor (I. izbor) u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija , na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17) i uvjeta propisanih Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),
 • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani,
 • ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ovjerenu presliku rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
 • presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
 • potvrdu o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjenu studentske ankete,
 • tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,
 • objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova),
 • dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u u 2 primjerka).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38

 

Natječaj