Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. travnja 2019. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: znanost o umjetnosti, znanstvena grana: muzikologija i etnomuzikologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Uvjeti:

Pristupnici su dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanje (NN 28/17), odnosno propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), odnosno propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06, 127/06) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija/Poglavarice (za svećenike/redovnice), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja znanost o umjetnosti, a za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, sumarni prikaz dosadašnjeg znanstvenog rada pristupnika s popisom radova i utvrđenim bodovima do izbora u prethodno znanstveno zvanje; potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka (NSK), objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju, tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), zahtjev da se na izbor u znanstveno zvanje primjenjuje Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno zvanje primjenjuju odredbe „starog“ Pravilnika za izbor u znanstveno zvanje), dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje, zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06) (samo za pristupnike  koji traže da se njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u pet istovjetnih primjeraka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u tri primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38