NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2022. godine, a sukladno čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17) i čl. 112. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenog djelatnosti (NN 119/22)

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju-  redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

 

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni  ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07,71/10, 116/10, 38/11, 28/17, 111/22). Pristupnici za izbor također su  dužni  ispunjavati posebne uvjete  propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17) te  posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),
 • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;
 • ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
 • potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete
 • tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,
 • objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova);
 • dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38