NATJEČAJ – za namješeničko radno mjesto IV. vrste; interni naziv: spremačica

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. travnja 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

  • jednog izvršitelja (m/ž) na namješteničko radno mjesto IV. vrste – radno mjesto IV. vrste (koeficijent složenosti poslova prema Uredbi: 0,631), interni naziv: spremačica, u punom radnom vremenu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

NSS – završena osnovna škola

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br.,121/17)(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Vlaška 38