Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. rujna 2016. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

z a   i z b o r

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv – voditelj Odjela kadrovskih poslova na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice, s punim radnim vremenom, mjesto rada u Zagrebu.

 

Uvjeti:

 

– stručni prvostupnik/prvostupnica ili sveučilišni prvostupnik/prvostupnica – završen   preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

– radno iskustvo: dvije godine

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– prednost poznavanje upravnog postupka i radno iskustvo na administrativnim poslovima

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 

– životopis

– presliku domovnice i osobne iskaznice

– izvornik krsnog lista

– ovjerenu presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu

– izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž   (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a) i presliku radne knjižnice

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje  nije starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

 

Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38